2023 ГЪЭМ КЪАПЭЩЫТХЭР ЯУБЗЫХУ

КъБР-м щыIэ Урысей гвардием и управленэм видеоконференц щытыкIэм иту щызэхэтащ щIыналъэ IэнатIэм мы гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм щыхэплъэжа зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ генерал-лейтенант Делимханов Алибек.

Я лэжьыгъэм кърикIуахэм къызэхуэсахэр щыгъуазэ ящIащ Урысей гвардием и щIыналъэ управленэм и унафэщIым и къуэдзэхэм. ЗэIущIэм къыщыхагъэщащ IэнатIэм къыпэщыта къалэн псори нэсу зэрагъэзэщIар, апхуэдэуи къагъэлъэгъуащ 2023 гъэм нэхъыщхьэу къапэщылъхэр.

КъБР-м щыIэ Урысей гвардием и управленэм къулыкъу щызыщIэхэм ящыщу къыхэжаныкIахэм ведомствэ дамыгъэхэр, щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр иратащ.

УАРДЭ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.