ХОРЛАГЪАНЛАГЪА – МАЙДАЛЛА, ГРАМОТАЛА, АХЧА ДА

Нальчикде «Универсальный» спорт арада грек-рим тутушуудан регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни сыйлы тренери Владимир Лобжанидзени хурметине къуралгъанды.

Турнирге 150-ден аслам жаш гёжеф къатышханды. Саугъалы жерлеге кеслерини ауурлукъ къауумларында Кетенчилени Шамил, Аслан Дзуев, Марат Пхитиков, Урчукъланы Къурман, Тохаланы Альберт, Хубийланы Кантемир, Хутуйланы Алидар, Къудайланы Арсен, Темирлан Аталиков, Камиль Магомедов эм талай башха спортчу чыкъгъандыла. Алагъа майдалла, грамотала эм ахча саугъала берилгендиле.

Жашланы тренерле Башийланы М., Хапаланы А., Ёзденланы М., Боллуланы А., Балаланы А., Локияланы Ю., Ачабайланы М. эм башхала юйретедиле.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.