ТЕКIУАХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

КъБР-м щыIэ МВД-м и «Эльбрус» СОБР-м и унафэщIу щыта, полицэм и полковник Щоджэн Къадир и фэеплъу волейболымкIэ зэхьэзэхуэ ирагъэкIуэкIам щытекIуахэр ягъэлъэпIащ. Iуэху гуапэм кърихьэлIащ  Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и офицерхэр, къыдэлэжьахэмрэ и Iыхьлыхэмрэ.  

МахуищкIэ екIуэкIа зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ  «Призвание» медицинэ колледжым и командэм, автодорожнэ колледжым и гупыр етIуанэщ, ещанэ увыпIэр къихьащ гуманитар-техникэ колледжым и гупым. 
- ЩIалэгъуалэр хэкупсэу гъэсэныр пхузэфIэхынукъым, къытщIэхъуэ щIэблэм нэхъыжьхэм, Хэкум и лIыхъужьхэм пщIэ хуащIыныр яхыумыпщэмэ. Апхуэдэ щапхъэу щытащ Щоджэн Къадир, - жиIащ  «Эльбрус» СОБР-м и унафэщI, полицэм и полковник Сунш Азэмэт.  
 

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.