ИЛЪЭСЫЩIЭМ ИРИХЬЭЛIЭУ

КъБР-м ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, илъэсыщIэр къыщыблагъэ махуэхэм ирихьэлIэу кхъуакIэпыкIэ жыг лIэужьыгъуэхэр щIэгъэхуэбжьауэ яхъумэнущ.
Апхуэдэ къалэныр я пщэм далъхьащ мэзхъумэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым мэзым кIэлъыплъ и къэрал инспекторхэмрэ. Абыхэм щIапщытыкIынущ псейхэр къыщыкI щIыпIэхэр икIи апхуэдэ жыгхэр изыудхэр жэуапым ирашэлIэнущ.
КъБР-м ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, цIыхухэр къыхураджэ жыгыщIэхэр ирамыудыну, абы папщIэ къагъэсэбэп республикэм, щIыналъэхэм щылажьэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр. ЦIыхухэм гурагъаIуэ абыкIэ хуит зыщI тхылъ ямыIыгъыу псейхэр изыуду яубыдар жэуапым зэрырашэлIэнур. Хабзэм къызэригъэувымкIэ, апхуэдэ цIыхухэм етхьэкъуну хуитщ сом мин 3 - 4-кIэ, ар юридическэ цIыхуу щытмэ, къуэдыр нэблэгъэнущ сом мин 200 - 300-м.
КъэкIыгъэхэм, жыгхэм хэщIыныгъэшхуэ иратауэ щытмэ, ар сом 5000 и уасэм щIигъуамэ, уголовнэ Iуэху къаIэту, хабзэр къызэпызыудар ягъэтIысынкIэ хъунущ.

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н