ЖАШАУУНУ БАШ ЖУМУШУ - САБИЙЛЕНИ АРИУ СЕЗИМЛЕРИН ЁСДЮРЮУ

РФ-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Атмырзаланы Зоя сабийлигинде да музыканы аламатлыгъына бёленип ёсгенди. Анасы Сулима, миллет къобузда уста согъуп, кёплени кёллерин жарытханды, тойгъа-оюннга юйретгенди. Аны кёре, къызчыкъ музыка школгъа барыргъа сюйюп, Красноармейское элден Майский шахаргъа жюрюгенди. Анда аккордеон классда билим алгъанды.

Мектепни тауусханындан сора да, кесине жашау усталыкъгъа  бу жолну сайлап, Нальчикде музыка училищеге киреди. Аны жетишимли бошайды.

Ол кюнден бери къыркъ жылгъа жууукълашханды. Бюгюнлюкде Зоя Михайловна Терк районну Жангы Малкъар элини битеулю билим берген школунда анча заманны сабийлени музыкагъа юйретип келген сынамлы устазды. Мектепде ишлерге тохташхан кезиуюнден окъуна башлап ол мында жаланда дерсле бергени бла чекленип къалмагъанды. Элни жаш тёлюсюн жырларгъа, тепсерге, музыка инструментледе согъаргъа юйрете, кружок да къурагъанды.

Аллай бир жылны ичинде аланы асламысы ол сайлагъан жол бла да баргъанды. Сёз ючюн, Алтууланы Жанна Нальчикде Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасында ишлейди. Джалаланы Сюлемен а, Искусстволаны колледжин тауусуп, СКГИИ-де билим ала турады. Насыпха, бу педагогну аллай окъуучулары кёпдюле эм уруннган жерлеринде юлгюлю болгъанлай келедиле.

Бюгюнлюкде ол школда «АЮЛИ» деген кружокну башчысыды. Ары уа алтмыш сабий жюрюйдю. Ала тюрлю-тюрлю конкурслагъа, фестивальлагъа, проектлеге къатышып, айырмалыкъны ычхындырмайдыла. Алгъаракъда бардырылгъан жыр эришиуде уа Мамсурланы Милана биринчи жерни алгъанды.

Андан сора да, мектепде устазланы хорун къурагъанды. Коллектив жандауурлукъ концертлеге къатышыргъа бютюн сюеди. Дагъыда, элни белгили адамларына жоралап, ингирле бардырады. Журналист жашыбыз Герийланы Сафарны юбилейин къураугъа да аны къыйыны кёпдю. Алгъаракъда уа «Битва хоров» эришиуде айырмалы болгъанды.

Къайсы бирибиз да жаланда ишибизде насыплы болуп къалалмайбыз. Адам улу от жагъаны, юйюрюню жылыуун, не десек да, башхача сезеди. Зоя Михайловна да юлгюлю анады. Баш иеси Магомет бла бирге эки тынгылы жашны ёсдюредиле. Юйюрню халкъла аралы кюнюнде районну администрациясыны башчысы аланы хурметлеп, саугъалагъан да этгени уа кёп затны ачыкълагъан шартды.

Огъарыда устаз окъуучуларын культура бла байламлыкъда ёсдюргенини юсюнден сагъыннганбыз. Алай а педагог не бийик кёрюмдюле болдурса да, баям, эм алда аны ёз сабийлерин къалай ёсдюргени тура болур. Аланы тюз жолгъа сала билген тиширыу  а бирси, аны аллына келген жашчыкъланы бла къызчыкъланы да, юйреталлыкъды, туугъан аналарыча болаллыкъды. Аны алайлыгъын а Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерстводан, районну билим бериу управлениясындан эм бирси жерледен тюрлю-тюрлю дипломлары, грамоталары шагъатлыкъ этедиле.

Андан да бег а аны чынтты профессионал болгъанын ёз жашлары да ачыкълагъандыла. Экиси да аналарыны жолу бла барадыла. Таматалары Марат музыка школну миллет къобуз классын тауусханды. Нальчикде Искусстволаны колледжинден сора Москвада Культураны къырал институтуна окъургъа киргенди. Аны бла бирге уа ара шахарда корпоратив ингирлени къураугъа къатышады.

Кичилери Элдар а республикабызда белгили жаш жырчыларыбыздан бириди. Ол да музыка школну вокал классын бошагъанындан сора сагъынылгъан колледжде билим алгъанды. СКГИИ-ни да тауусханды. «Урал-Моно» халкъла аралы конкурсну биринчи даражалы саугъасыны лауреатыды. Бусагъатда жашауун, айтханыбызча, жыр бла байламлы этип, къараучуну дайым да къууандырады.

- Жашланы культураны жолуна салгъаным эм алгъа кесими билимими сынауум эди. Насыпха, ала мени умутуму алдамагъандыла. Аны себепли дерсде, кружокда, не бир башха жерде болсун, сабийлени юйрете туруп уялмайма, буюкъмайма. Маданият кесине кёп затны сыйындыргъанын ангылата, миллетни адетлери-тёрелери да аны бла къаты байламлыкъда болгъанларын эсгертгенлей турама, - дейди устаз кеси уа.

Бюгюнлюкде Зоя Михайловна насыплы ана болгъанындан сора да, жаны кибик кёрген туудукъларына, толу юйюрюне къууана жашайды. Кичичиклени жыргъа, макъамгъа талпыннганларына сюйюнеди. Тёлюлени байламлыгъын бузмай, тохташдырылгъан тёрени сакълай, ала да  аммаларыны, аталарыны ызларындан барсала, ыразы боллугъун билдире, хычыуун ышарады.

Мокъаланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.