АНА - САБИЙНИ ЖОЛУН ЖАРЫТЫП ТУРГЪАН ЖУЛДУЗ

Алгъаракълада  эрттеден бери да кёрмей тургъан устаз  шуёхума тюбейме. Экибиз да  ишден чыгъып, жаяу, Хасания таба атланабыз. Жолда  кёп тюрлю затны юсюнден ушакъ эте келебиз.  Сора шуёхум тохтайыракъ болуп: «Билемисе, бусагъатда тиширыула болмасала, юйюрле  тюп боллукъ эдиле. Нек айтама алай, билемисе. Да, хар жерде да тиширыула ишлейдиле, мен кёп эр кишилени таныйма, юйде олтуруп, кюнлерин  ётдюргенлени, тиширыулары уа кими базарда, кими башха ишледе»,-дейди.  Сора оюмун андан ары  айтады. Сен тиширыуса, анаса, сабийинг  жатхан бешик къатына келип, энишге ийилесе. Ол  заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек  талпыныуунгу аламатлыгъы - сени   къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ  насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Алай болур ючюн,  не кереклисин хар заманда да билалмайса.

Аны  кюн сайын да бир биригизни къатыгъызда турсагъыз ангыларса. Алай бек башы уа - экигизни да арагъызда ангылаулукъ, ышаныулукъ, сюймеклик болсала, сени къолунгдан келмезлик жокъду. Къайтарып айтама, жаланда адеплик, огъурлулукъ, жылыу болгъан юйюрде ёсерикди адамлыгъы болгъан аламат сабий.Аны уа анга тиширыудан-анасындан иги башхала бераллыкъ тюйюлдюле.

Аллай онг тапхан да къыйынды. Бютюнда бюгюн, экономика къытлыкъда, Интернетде, телевиденияда былхымсыз затланы кёргюзте тургъан заманлада. Сабийлени акъыллары уа къалайды? Барысыны да демейме, алай асламысыны. Ала  телефонладан  айырылмайдыла. Анда уа не затлагъа къарайдыла, билген Аллахды. Бусагъатда  кёп юйюрлени къолайлары тиширыуну боюнундады. Олду сабийи тенглерини къатында аладан осал кёрюнмезча, аш-сууну,  кийимни да мажарыргъа кюрешген. Шёндюгю жашауда алайсыз хазна болсун. Ол себепден аны жашына, къызына эс бурургъа заманы къалмайды. Кёп анала сабийлерине китап окъуялмайдыла, жюрек сёзлерин айталмайдыла, театрлагъа, музейлеге, концертлеге, солуу паркга бирге баралмайдыла. Битеу ол ишлени юсюне уа  дагъыда телефонла къошуладыла. Кёпле уа сабийлерин садха угъай,  тыш  тиширыулагъа ышанадыла. Аланы асламысы уа заманларын ётдюредиле.

-Не затны юсюнден айтаса сен,- дегенди бизге къошулгъан дагъыда  бир къоншум устазгъа. - Бирге олтуруп китап окъургъа заман, къарыу да къайда?

Керти да къайда? Аны баш иеси ишлеген завод эртте жабылгъанды. Кесини да шарт жумушу жокъду. Юч сабийни не бла кечиндирсин? Амалсыздан,  тиширыу сатаргъа тортла этеди. Кече ала бла кюрешип, кюндюз а – базаргъа. Сора сабийлеге  къачан жомакъ айтсын? Тортланы базаргъа элтип баргъанда неда ушхууурну кезиуюнде жашына бир-эки сёз айтыргъа анасына онг табылса игиди. Ала да мектепде къалайса, дерслеринги этгенмисе… деген соруула. Андан сора не?

Сёзсюз, тынч тюйюлдю. Болсада бу тиширыуну сабырлыгъы, терен акъыллылыгъы не къыйынлыкъны да хорларгъа  болушады, ол аны огъурсуз, кереклиге, керексизге да къычырыкъчы этмейди. Барын да бирикдирип, заманнга кёре жашаргъа юйретеди.

Юйюрде болгъан жарашыулукъ, бир бирни ангылаулукъ да- аны жюрек халаллыгъындандыла, сабырлыгъындандыла. Уллу тёзюмлюгю болгъан, не заманда да кесин бошламагъан, арып-талып турса да,  къашларын тюймеген, бетинден ышарыуу кетмеген - аны  ол халындан, адамлыкъ ышанларындан ишсиз  къалгъан баш иесине, сабийлерине женгиллик келеди, юй жашаулары жарыгъыракъды, къайыгъылары чачылады.

Къыйынлыкъла, чырмаула келген, кетген да этедиле. Алай адамла бир бирни ангыламай, араларына сууукълукъ  кирсе уа, ол терк унутулуп къалмайды. Жюрекге тюшген жара уа не хазна иги болсун. Алай болмаз ючюн а   кёп керекди: тап жашау болумла, жамауатны арасында кесин жюрюте билиу, бийик культура, дагъыда башхалары. Алай бек башы уа, ким биледи, ананы бла сабийни арасында байламлыкъ юзюлмези болурму. Алай болмаз ючюн а атала ишлеп, юйге хайыр келтирирге керекдиле, анала уа сабийлеге къарасала тап боллукъ тюйюлмю эди?

Адамгъа жашау берген тиширыуну боюнунда келир тёлюлени аллында жууаплылыкъ турады, ол а  къаллай боллукъ болур? Ол хар тиширыуну да энчи, магъаналы борчуду. Бек алгъа аны жашагъан къадарында сабийини жюрегине жол таба билиуню дерсине юйрениудю. Жашны, къызны да халаллыкъгъа, огъурлулукгъа, къатындагъылагъа иги болургъа юйретирге жаланда  ма ол заманда келликди ананы къолундан. Адамлыкъ шарт а къаллай бир иги, багъалы да болгъанын кесини юлгюсюнде кёргюзтюрге керекди.

Ананы сюймеклиги, юлгюсю уллу  кючдю, сабийни жашауунда жолун жарытып тургъан жулдузду деп окъуна айтырыкъма. Ол а не къыйын болумда да игиликге ийнаннганлай турургъа  болушады»,- деригинг келеди.  Устаз, къоншум да тюздюле деригим келеди манга уа.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.