ОГЪУРЛУ ИШГЕ КЪАТЫШХАНДЫЛА

Доброволецлени кюнюнде  Нальчикде «Донор бол да – жашау сакъла» деген акция  ётгенди. Анга къошумчулукъну МВД-ны Къырал автоинспекциясыны КъМР-де Управлениясыны энчи батальону этгенди. Инспекторла берген къан кёп адамны жашауун эм саулугъун сакъларгъа болушуругъуна ийнанадыла. 

 Жоллада къыйын болумлада неда аманлыкъчыланы хаталары тийип ачыгъанлагъа донорланы болушлукълары къалай керек болгъанын инспекторла, айхай да, биледиле. Быллай ишлени къурау адамны жанын къутхарыргъа неда саулугъуна хайыр келтирирге болушлукъ этерге боллукъду,  дегендиле ала.  

 

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.