ЭЛ МЮЛК ИЛМУЛАНЫ КЪЫЙМАТЛЫГЪЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

РФ-ни сыйлы агроному, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Мирон Ханиевге аталып, Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетинде Битеуроссей илму-сынам конференция бардырылгъанды кёп болмай. Аны баш темасы «Россей Федерацияны илму-техникалы эмда социал-экономикалы жанлары бла айнытыу онглары» болгъанды.

Конференциягъа жыйырмадан артыкъ аграр вузланы, Россей Федерацияны Правительствосунда Финанс университетни, Г.В. Плеханов атлы экономика университетни, Къазахстандан, Азербайджандан, Донбассдан аграр академияланы келечилери къатышхандыла.

Пленар кенгешинде Россейни илмула академиясыны академиги, Социалист Урунууну Жигити, СССР-ни къырал саугъасыны лауреаты, КъМКъАУ-ну сыйлы профессору Залийханланы Михаил сёлешгенди. Дагъыда КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министрини орунбасары Елена Мисостова, эл мюлк министрини экинчиси Тимур Вадахов, КъМКъАУ-ну профессору Хамидби Боготов да окъугъандыла докладларын.

Ушакъгъа видеоконференцсвязь бла РАН-ны академиги, Къобанда аграр университетни келечиси Асхад Шеуджен, РАН-ны член-корреспонденти, Кърым республиканы эл мюлк илму-излем институтуну башчысы Владимир Паштетский, Дондагъы ГАУ-ну профессору Константин Пимонов эм талай башха вузланы келечилери да къатышхан эдиле.

Пленар кенгешден сора конференцияны иши быллай бёлюмледе бардырылгъанды: «Эл мюлк илмула», «Зоотехния эм ветеринария», «Биология илмула», «Техника илмула» эм «Экономика илмула».

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.