КЪЫЙМАТЛЫ УСТАЛЫКЪЛАДАН БИРИ

Къабарты-Малкъар къырал университет  8-11 классланы  окъуучуларына бюгюннгю программированиядан къошакъ халда эки жыллыкъ курсла бардыргъан  «Код будущего» проектге къатышхан   учрежденияланы тизмесине киргенди. Аны магъанасы жаш адамланы, бютюнда  школчуланы  рынокда уллу  сурам болгъан цифралы технологияла бла байламлы усталыкълагъа тартынырча этергеди.  

«Код будущего» проект Россейни Цифралы айныу, связь эмда аслам коммуникацияла жаны бла  министерствосу  «IT-бёлюмню кадр потенциалын айнытыу» федерал  эм «Россей Федерацияны цифралы экономикасы»  миллет проектлеге кёре бардырылады.     Аны оператору «Университет национальной технологической инициативы 20-35» автоном коммерциялы болмагъан организацияды. 

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Точка кипения» коворкинг арада «Код будущего: перспективы развития проекта в Северо-Кавказском федеральном округе» деген темагъа жоралап  сессия болгъанды.   Анга РФ-ни Цифралы айнытыу, связь эмда аслам коммуникацияла жаны бла  министерствосуну келечилери: программала бла проектлени координация департаментини  регионда  цифровизация бардырыу жаны бла координация бёлюмню таматасы Татьяна Ерохина, «IT-бёлюмню кадр потенциалын айнытыу» федерал проектни бардыргъан департаментни  таматасы Елена Демидова, регионла бла ишлеген бёлюмню башчысы Анна Сенчихина, КъМР-ни цифралы айнытыу  министри Ислам Ашхотов, КъМКъУ-ну ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов, «Алчы инфомация системала» биригиуну башчысы Адам Бадиев, Чечен Республиканы  билим бериу эм илму министрини орунбасары Ильяс Тааев эм башхала къатышхандыла.  

 

Татьяна Ерохина онлайн халда  жыйылыуну ача,  къыралны айнытыуда IT-бёлюмге  уллу магъана берилгенин белгилегенди.  «Бюгюннгю программированияны тилин  школчулагъа билдириуню магъанасы аланы IT- усталыкъгъа тартындырыргъады. Бюгюнлюкде 114 минг школчу  бу жаны бла къошакъ билим аладыла. Ол ахшы жетишимди эм барыбызны да  байламлыкъда ишлегенибизни   себеплигиди»,- дегенди  Татьяна Валерьевна. Ызы бла Елена Демидова  бусагъатда  школчулагъа 21 провайдер къошакъ халда билим бергенлерин эм ала ахшы  кадрла хазырларгъа болушханларын айтханды. Аны бла бирге  бюгюнлюкде курслагъа 240 минг адам къытышыргъа сюйгенлерин да билдиргенди.  

КъМР-ни цифралы айныу министри Ислам Ашхотов  республиканы цифралы жаны бла айнытыуда КъМКъУ-ну магъанасын белгилегенди.  Ол билимли кадрла хазырламай бу жаны бла жетишим болдурмазлыкъларын, «Код будущего» проектни хайыры бла сабийлеге тийишли билим берирча аламат онгла болгъанларын да  юлгюге келтиргенди. Бу жаны бла ишни бютюн жетишимли бардырырча, жууукъ заманда университетни тийресинде Ботаника садда  IT-парк къураргъа муратлары болгъанын да сагъыннганды.  Ол  жашауда бардырылса  IT-технологияла жаны бла ишчи жерле къураргъа эм регионну цифралы жаны бла айнытыргъа уллу атлам этиллигин да чертгенди.

 Юрий Альтудов  да РФ-ни Цифралы айныу, связь эм аслам коммуникацияла жаны бла  министерстводан коллегаларына  эм башхалагъа да быллай магъаналы  проектни бардыргъанларына, анга университет да къатышханына   ыразылыгъын билдиргенди. Аны бла бирге Къабарты-Малкъар эм Шимал Кавказ федерал округ къысха заманда  цифралы жаны бла  айныргъа итинирге кереклерин да къошханды.   «Биз тамблагъы кюнде къыралны  политкасын, экономикасын эм социал бёлюмюн айнытыркълагъа – сабийлерибизге жууаплы болгъаныбызны унутмазгъа керекбиз. Тюз оноу эте билсек къыралыбыз - бай, къырыулу эм тамблагъы кюннге  таукел къарарча боллукъду»,- деп къошханды Юрий Камбулатович.

Адам Бадиев бла  Ильяс Тааев да Ингушетияда  эм Чеченде   «Код будущего» проект къалай бардырылгъаныны юсюнден хапарлагъандыла.

Миллет техника инновацияла жаны бла проектлени бардырыу эм тохтасуз билим бериу департаментни таматасы  Махийланы Танзиля, КъМКъУ-де проектни  жетишимлери бла шагъырейлендиргенди. Ол  университет  «Приоритет 2030» программагъа къатышханын эм башха   федерал программаланы эм проектлени бардырыуда да  уллу сынамлары болгъанын билдиргенди. Аладан бири  бусагъатда  университетде  Россейни ИТ- компанияларыны башламчылыгъы бла ачылгъан   «Цифровая кафедра» ишлегениди. Аны баш борчларындан бири урунуу рынокну  бийик билимли айтишникле бла жалчытыргъады.

Махийланы Танзиля  «Код будущего» проектни айнытыу жаны бла  стратегиялы сессия  РФ-ни цифралы айныу, связь эм аслам коммуникацияла жаны бла министр Максут Шадаевни башламчылыгъы бла къыралда биринчи кере бардырылгъанын энчи чертгенди.  Проектге къошулурча   КъМКъУ-ет   жыйырма бла бир  билим бериу учрежденияны, ол санда жети  вузну тизмесине киргенди. Ол себепден бюгюннгю даражалы  жыйылыуну да кесинде бардырыргъа онг тапханды.

- Бизни муратыбыз къыралда мингле бла школукланы окъутургъады. Бюгюнлюкде проектге къырылны 67 субъектинден мингнге жууукъ школчу бла студент къатышадыла. Аны бла бирге бюгюнлюкде    Волгоградны къырал техника университети бла байламлыкъда  онлайн халда  эки жыйырма школдан  жети жюз школчугъа курсланы бардырырча онг къурагъанбыз.   Андан сора да, университет бир къауум жылны  «РФ-ни цифралы экономикасы» миллет проектге тири къатышханы да къыйматлыгъын кёргюзтгенди,- деп билдиргенди Танзиля Тахировна. 

Сессияда провайдерле   блиц-презентацияла ётдюргендиле.  Ызы бла къонакълагъа  университетде экскурсия бардыргъандыла, ол санда ала    адыгланы, таулуланы эм оруслуланы миллет араларында болуп маданият байлыкълары бла къаршыракъ  шагъырейленирге онг тапхандыла. 

Саулай алып айтханда,  2030 жылгъа   «Код будущего» проектни хайыры бла  къыралда 1,2 миллион школчугъа  программированиядан билдириге онг табыллыкъды.  Ол санда бюгюнлюкде Шимал Кавказ федерал округда тюзюнлей халда курслагъа къатышыргъа сюйгенлерин айтып  11,5 минг адам заявка бергендиле. Алай эсе  жаш адамланы арасындан танг кесек жараулу айтишникле чыгъарыкъларына, ала къыралны айныууна ахшы къошумчулукъ этериклерине да  ийнанырчады.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.