РОССЕЙНИ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Нальчикде каратени киокусинкай тюрлюсюнден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бардырылгъанды, анга бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ингушетиядан, Дагъыстандан бла Чеченден 270 спортчу къатышхандыла.

Къабарты-Малкъкарны каратечилери ахшы кёрюмдюле болдургъандыла, кеслерини ауурлукъ къауумларында Ирина Смолянская, Байкъулланы Имара, Карен Абрамян, Жаникаланы Арсен, Сабанчыланы Элдар, Вячеслав Иванов эм башхала хорлагъандыла. Ала энди Россейни биринчилигинде сермеширикдиле, ол а келир жыл апрельде Москвада ётерикди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.