АЛЬПИНИСТЛЕГЕ, ЭКСТРИМНИ СЮЙГЕНЛЕГЕ – ТАМАШАЛЫКЪ ЧЫРАН КЪАЯ

Адыл-Суу ауузда эм ариу жерледен бири – Гюржю бла чекде Башкара бла Гумачи тауланы орталарында орналгъан Джан-Туган къаяды. Аны бийиклиги 4012 метрди, юсюн къарла бла чыранла жабыпдыла. Ол туристлеге, бютюнда уа альпинистлеге сейирди. «Адыл-Суу», «Шхельда» эм «Джантуган» алпинист лагерьле мында ишленнгендиле, алада ёрлеуню аллында тау хауагъа юйренирча бир кесек заманны турургъа неда солургъа боллукъду. Кюнню халы мында терк тюрленеди, башында уа дайым да сууукъ желле урадыла. Анга ёрлеу маршрутла буз-къар жолла бла барадыла, къыйынлыкъларына кёре ала 2А – 3Б къауумлагъа киредиле.

Алгъаракълада мында къаялагъа ёрлеуден «Болдермания. Джан-Туган» битеукъырал фестиваль бардырылгъан эди, ол Адыл-Сууда орналгъан бюгюнлюкде терк айный баргъан альпинист районну белгили этерге да себеп болгъанды. Эришиулеге битеу къыралдан экстримни, тауланы сюйген адамла къатышхандыла. Алагъа деп таулагъа миниуню боулдеринг тюрлюсюнден – ташланы юслери бла ёрлеу – бийикликлери 6-7 метрге жетген 240 трасса жарашдырылгъанды. Аланы ишлегенде сынамлы спортчуланы, экстремизмни бу тюрлюсю бла энди кюрешип башлагъанланы да излемлени эсге алыннгандыла. Фестивальны къурагъанла уа Джан-Туган Россейде бир жерде аллай бир кёп къысха маршрут болгъан жангыз жер болгъанын, келир заманда былайы боулдерингни битеудуния араларындан артха къалмазлыгъын белгилегендиле. 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.

18.07.2024 - 09:04

СУУЛАДА АЧЫМАЗЧА

Жай кезиуде суулада, кёлледе ачыгъанланы саны ёсгенин МЧС дайым билдиргенлей турады.

18.07.2024 - 09:04

АЙЫРМАЛЫ ПРОЕКТЛЕ ЖАРАШДЫРГЪАН СТУДЕНТЛЕГЕ – ДИПЛОМЛА

Россейде бийик билим берген учрежденияланы эм иги 112 стартап-проектлерини санында экисин Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери жарашдыргъандыла, деп билдиргендиле вузну пресс-арас

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.