АЛЬПИНИСТЛЕГЕ, ЭКСТРИМНИ СЮЙГЕНЛЕГЕ – ТАМАШАЛЫКЪ ЧЫРАН КЪАЯ

Адыл-Суу ауузда эм ариу жерледен бири – Гюржю бла чекде Башкара бла Гумачи тауланы орталарында орналгъан Джан-Туган къаяды. Аны бийиклиги 4012 метрди, юсюн къарла бла чыранла жабыпдыла. Ол туристлеге, бютюнда уа альпинистлеге сейирди. «Адыл-Суу», «Шхельда» эм «Джантуган» алпинист лагерьле мында ишленнгендиле, алада ёрлеуню аллында тау хауагъа юйренирча бир кесек заманны турургъа неда солургъа боллукъду. Кюнню халы мында терк тюрленеди, башында уа дайым да сууукъ желле урадыла. Анга ёрлеу маршрутла буз-къар жолла бла барадыла, къыйынлыкъларына кёре ала 2А – 3Б къауумлагъа киредиле.

Алгъаракълада мында къаялагъа ёрлеуден «Болдермания. Джан-Туган» битеукъырал фестиваль бардырылгъан эди, ол Адыл-Сууда орналгъан бюгюнлюкде терк айный баргъан альпинист районну белгили этерге да себеп болгъанды. Эришиулеге битеу къыралдан экстримни, тауланы сюйген адамла къатышхандыла. Алагъа деп таулагъа миниуню боулдеринг тюрлюсюнден – ташланы юслери бла ёрлеу – бийикликлери 6-7 метрге жетген 240 трасса жарашдырылгъанды. Аланы ишлегенде сынамлы спортчуланы, экстремизмни бу тюрлюсю бла энди кюрешип башлагъанланы да излемлени эсге алыннгандыла. Фестивальны къурагъанла уа Джан-Туган Россейде бир жерде аллай бир кёп къысха маршрут болгъан жангыз жер болгъанын, келир заманда былайы боулдерингни битеудуния араларындан артха къалмазлыгъын белгилегендиле. 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.