АЛЬПИНИСТЛЕГЕ, ЭКСТРИМНИ СЮЙГЕНЛЕГЕ – ТАМАШАЛЫКЪ ЧЫРАН КЪАЯ

Адыл-Суу ауузда эм ариу жерледен бири – Гюржю бла чекде Башкара бла Гумачи тауланы орталарында орналгъан Джан-Туган къаяды. Аны бийиклиги 4012 метрди, юсюн къарла бла чыранла жабыпдыла. Ол туристлеге, бютюнда уа альпинистлеге сейирди. «Адыл-Суу», «Шхельда» эм «Джантуган» алпинист лагерьле мында ишленнгендиле, алада ёрлеуню аллында тау хауагъа юйренирча бир кесек заманны турургъа неда солургъа боллукъду. Кюнню халы мында терк тюрленеди, башында уа дайым да сууукъ желле урадыла. Анга ёрлеу маршрутла буз-къар жолла бла барадыла, къыйынлыкъларына кёре ала 2А – 3Б къауумлагъа киредиле.

Алгъаракълада мында къаялагъа ёрлеуден «Болдермания. Джан-Туган» битеукъырал фестиваль бардырылгъан эди, ол Адыл-Сууда орналгъан бюгюнлюкде терк айный баргъан альпинист районну белгили этерге да себеп болгъанды. Эришиулеге битеу къыралдан экстримни, тауланы сюйген адамла къатышхандыла. Алагъа деп таулагъа миниуню боулдеринг тюрлюсюнден – ташланы юслери бла ёрлеу – бийикликлери 6-7 метрге жетген 240 трасса жарашдырылгъанды. Аланы ишлегенде сынамлы спортчуланы, экстремизмни бу тюрлюсю бла энди кюрешип башлагъанланы да излемлени эсге алыннгандыла. Фестивальны къурагъанла уа Джан-Туган Россейде бир жерде аллай бир кёп къысха маршрут болгъан жангыз жер болгъанын, келир заманда былайы боулдерингни битеудуния араларындан артха къалмазлыгъын белгилегендиле. 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар