ЛIЫХЪУЖЬХЭМ Я ФЭЕПЛЪ

Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэм ирихьэлIэу Дзэлыкъуэ къуажэм къыщызэIуахащ Дзэлыкъуэ районым къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ.

Абы кърихьэлIащ КъБР-м щыIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министрым и къуэдзэ, полицэм и полковник Бахъуэ Аслъэн, республикэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Руслан, Дзэлыкъуэ районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Дэхъушокъуэ Исмаил, КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэмрэ къэрал кIуэцI дзэхэмрэ я ветеранхэм и советым и тхьэмадэ Пыхъ МуIэед, районым и  ОВД-м и ветернахэм я советым и тхьэмадэ Щоджэн Барасбий, Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районымкIэ и къудамэм и унафэщIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ.

- Ди лэжьэгъу ныбжьэгъухэм зэрахьа лIыгъэр республикэм и тхыдэм хатхащ. Абыхэм я щIыхькIэ мемориалхэр ягъэув, я цIэхэр фIащ школхэмрэ уэрамхэмрэ. КъБР-м щыIэ МВД-м и унафэщIхэм къывдаIыгъ пхуэмыгъэзэкIуэжыну хэщIыныгъэм кърикIуа гуауэр икIи къыфхуощыгъуэ,- жиIащ Бахъуэ Аслъэн къыщыпсалъэм.

АдэкIэ къызэухэсахэм зыхуагъэзащ Дэхъушокъуэ Исмаил, Мэкъушэ Руслан, Пыхъ МуIэед сымэ.

- Махуэ къэс хабзэм и хъумакIуэ мин я лэжьыгъэм пэроувэ цIыхухэм я шынагъуэншагъэр яхъумэу. Ди къалэнщ хэкIуэдахэм я фэеплъым пщIэ хуэщIыныр. Ахэр лIыгъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ я щапхъэу къэнэнущ хабзэхъумэ IэнатIэххэм я лэжьакIуэм я дежкIэ, - къыхагъэщащ абыхэм.

Мемориалыр къызэIуахащ Дэхъушокъуэ Исмаилрэ Щоджэн Барасбийрэ.

Iуэхум и кIэухыу къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ щымри хабзэхъумэ сэлэт хэкIуэдахэм я фэеплъым деж удз гъагъахэр щагъэтIылъащ.

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.