МИНИСТРЫР ВОЛОНТЁРХЭМ ЯХУОЗЭ

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ Волонтёрхэм я дунейпсо махуэм ехьэлIа Iуэху гуапэ.

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий ведомствэм и Щэнхабзэ центрым щахуэзащ республикэм и волонтёр зэщIэхъееныгъэхэм я лIыкIуэхэм. Кърагъэблэгъахэм яхэтт «ЛизаАлерт» къэлъыхъуэныгъэ-къегъэлакIуэ гупым, «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр», «Iуащхьэмахуэ» щIалэгъуалэ дружинэм, «Дэ дызэгъусэщ» дэIэпыкъуэгъу хъуну хьэзырхэм я штабым, апхуэдэуи «КъБР-м и гъуэгухэм насыпыншагъэ къыщымыгъэхъун» жылагъуэ зэгухьэныгъэм щыщхэр.

ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и лIыкIуэхэу Мэкъушэ Русланрэ Васин Владрэ.

          Павлов Василий къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ ягъэлъапIэ махуэшхуэмкIэ икIи къыхигъэщащ волонтёр зэщIэхъееныгъэм жылагъуэм и социальнэ зыужьыныгъэм мыхьэнэшхуэ зэрыщиIэр.

- Волонтёр Iуэхур – ар гъащIэм нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ уезыгъэплъщ, цIыху лъапIэныгъэхэр гъэбыдэнымрэ хъумэнымрэ хуэгъэпса философиещ. Мыхьэнэшхуэ зиIэу влэжь Iуэху гуапэхэм, фи гулъытэм, гудзакъагъэм папщIэ фIыщIэ фхузощI, - къыхигъэщащ министрым.

Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Руслан жиIащ нобэрей волонтёрхэм я лэжьыгъэр къэкIуэну щIэблэм я дежкIэ зэрыщапхъэр.

 Зэхуэзахэр гуапэу зэпсэлъащ, адэкIи зэрызэдэлэжьэнум ехьэлIа Iуэхухэм я гугъу ящIащ, щIалэгъуалэр зыщIэупщIахэм нэхъыжьхэм упщIэхэр иратащ.

ЗэIущIэм и кIэухым Павлов Василий министерствэм и ФIыщIэ тхылъхэр яритащ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм.

                                                      

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:19

СТРАДИВАРИ И СКРИПКЭ ТЕЛЪЫДЖЭХЭР

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. ИкIи и IэрыкIхэм я фIыгъэкIэ и цIэр жыжьэ Iури, игъащIэкIэ гъуазджэ тхыдэм къыханащ.

29.11.2023 - 17:19

И ХЬЭКЪ ЗЫТЕМЫХУЭ ЩЫIЭКЪЫМ

Хыпс щхъуантIафэр щоIэуэлъауэ

29.11.2023 - 15:02

Шэмызокъуэ Заур инструктор пажэщ

«2023 гъэм мафIэсым пэщIэт профилактикэ Iуэхум- кIэ инструктор нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна еплъыны­-гъэ-зэпеуэр зэфIэкIащ.

29.11.2023 - 12:25

Зэадэзэпхъум я утыку

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къы­зэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI зэ­адэзэпхъухэу Турай Руст

29.11.2023 - 09:03

Мыужьыхыж мафIэ

Псыпэр зэрыкIуэм псыкIэри ирожэ, жаIэ.