САБИЙХЭР ДИ ТЫГЪЭХЭМ КЪАПОПЛЪЭ

Хабзэ зэрыхъуащи, ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу дэнэкIи къыщызэрагъэпэщ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ тыгъэ яхуэщIыным хуэгъэпса Iуэхугъуэхэр. Мы махуэхэм яублауэ ди республикэми щокIуэкI апхуэдэ лэжьыгъэхэр. Абыхэм я мурад нэхъыщхьэр ди гулъытэ хуэныкъуэ сабийхэм я гукъыдэжыр къэIэтынырщ, ИлъэсыщIэм ирихьэлIэ тыгъэхэмкIэ абыхэм дэрэжэгъуэ етынырщ.

«ГуфIэгъуэ къозыт телъхьэпIэ» фIэщыгъэр зиIэ апхуэдэ псапащIэ Iуэху кърахьэжьащ Налшык дэт, Iуэху куэд щызэфIагъэкI щIалэгъуалэ центрым (ММЦ) и лэжьакIуэхэм. Ар къыхалъхьащ щIалэгъуалэ центрым и къудамэхэм ящыщ зым и унафэщI Къарэ Ратмиррэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ пашэ Магомедовэ Айнэрэ. ММЦ-м и IэщIагъэлIхэм цIыхухэм зыхуагъэзащ, ди щIыналъэм щыIэ школ-интернатхэм, нэгъуэщI социальнэ IуэхущIапIэхэм я гъэсэнхэм апхуэдэ щIыкIэкIэ илъэсыщIэ тыгъэхэр хуащIын мурадкIэ.

ЖэрдэмщIакIуэхэм къызэрыхалъхьамкIэ, къалащхьэм щылажьэ IуэхущIапIэхэм щагъэувынущ а псапащIэ Iуэхум хуэщIа ашыкышхуэ. Iуэхум хэтыну гукъыдэж зиIэхэм абы иралъхьэ хъунущ сабийхэр зыхуеинкIэ хъуну хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр: тхылъ цIыкIухэр, къэрэндащхэр, зэрыджэгу Iэмэпсымэхэр, спортымрэ физкультурэмрэ ехьэлIахэр. Налшыкдэсхэм зэхуахьэсыну хьэпшыпхэр ИлъэсыщIэм ипэ къихуэу Iэрагъэхьэнущ Прохладнэ къалэм дэт школ-интернатым щыIэ ныбжьыщIэхэм.

Ди къэралым, республикэм щыIэ апхуэдэ сабий екIуэлIапIэхэм я нэхъыбапIэр зыхуей-зыхуэфI псомкIи къызэгъэпэщащ, итIани, дэ къыдбгъэдэкI гулъытэ къабзэр къалеекIынукъым абыхэм я гъэсэн цIыкIухэм. Магомедовэм къызэрыхигъэщымкIэ, псапащIэ акцэм кърикIуэу зэхуэхьэса хъу псори хэщI щымыIэу яIэрыхьэнущ зи цIэ къитIуа интернатым щыIэ, зи узыншагъэм сэкъат иIэ ныбжьыщIэхэм.

Псапэ щIэныр ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм игъащIэ лъандэрэ къыддекIуэкI Iуэхугъуэщи, а Iуэху дахэм, фIыгъуэ куэд зыпылъым икIи къызыпэкIуэм дызэрыхэмыныным дыхущIэвгъэкъу. Хьэпшыпхэр щызэхуахьэс хэщIапIэ нэхъыщхьэр здэщыIэр Налшыкщ, КIыщокъуэм и цIэр зезыхьэ уэрам, 43-рэ.

Акцэр дыгъэгъазэ мазэм и 26 пщIондэ екIуэкIынущ. Зыщывмыгъэгъупщэ: ИлъэсыщIэм ирихьэлIэ тыгъэ пэмыплъэ сабий щыIэкъым. Ди гулъытэ псом хуэмыдэу хуэныкъуэщ интернатхэм, сабий унэхэм щыIэхэр.

 

 

КЪАРДЭН Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.