САБИЙХЭР ДИ ТЫГЪЭХЭМ КЪАПОПЛЪЭ

Хабзэ зэрыхъуащи, ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу дэнэкIи къыщызэрагъэпэщ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ тыгъэ яхуэщIыным хуэгъэпса Iуэхугъуэхэр. Мы махуэхэм яублауэ ди республикэми щокIуэкI апхуэдэ лэжьыгъэхэр. Абыхэм я мурад нэхъыщхьэр ди гулъытэ хуэныкъуэ сабийхэм я гукъыдэжыр къэIэтынырщ, ИлъэсыщIэм ирихьэлIэ тыгъэхэмкIэ абыхэм дэрэжэгъуэ етынырщ.

«ГуфIэгъуэ къозыт телъхьэпIэ» фIэщыгъэр зиIэ апхуэдэ псапащIэ Iуэху кърахьэжьащ Налшык дэт, Iуэху куэд щызэфIагъэкI щIалэгъуалэ центрым (ММЦ) и лэжьакIуэхэм. Ар къыхалъхьащ щIалэгъуалэ центрым и къудамэхэм ящыщ зым и унафэщI Къарэ Ратмиррэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ пашэ Магомедовэ Айнэрэ. ММЦ-м и IэщIагъэлIхэм цIыхухэм зыхуагъэзащ, ди щIыналъэм щыIэ школ-интернатхэм, нэгъуэщI социальнэ IуэхущIапIэхэм я гъэсэнхэм апхуэдэ щIыкIэкIэ илъэсыщIэ тыгъэхэр хуащIын мурадкIэ.

ЖэрдэмщIакIуэхэм къызэрыхалъхьамкIэ, къалащхьэм щылажьэ IуэхущIапIэхэм щагъэувынущ а псапащIэ Iуэхум хуэщIа ашыкышхуэ. Iуэхум хэтыну гукъыдэж зиIэхэм абы иралъхьэ хъунущ сабийхэр зыхуеинкIэ хъуну хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр: тхылъ цIыкIухэр, къэрэндащхэр, зэрыджэгу Iэмэпсымэхэр, спортымрэ физкультурэмрэ ехьэлIахэр. Налшыкдэсхэм зэхуахьэсыну хьэпшыпхэр ИлъэсыщIэм ипэ къихуэу Iэрагъэхьэнущ Прохладнэ къалэм дэт школ-интернатым щыIэ ныбжьыщIэхэм.

Ди къэралым, республикэм щыIэ апхуэдэ сабий екIуэлIапIэхэм я нэхъыбапIэр зыхуей-зыхуэфI псомкIи къызэгъэпэщащ, итIани, дэ къыдбгъэдэкI гулъытэ къабзэр къалеекIынукъым абыхэм я гъэсэн цIыкIухэм. Магомедовэм къызэрыхигъэщымкIэ, псапащIэ акцэм кърикIуэу зэхуэхьэса хъу псори хэщI щымыIэу яIэрыхьэнущ зи цIэ къитIуа интернатым щыIэ, зи узыншагъэм сэкъат иIэ ныбжьыщIэхэм.

Псапэ щIэныр ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм игъащIэ лъандэрэ къыддекIуэкI Iуэхугъуэщи, а Iуэху дахэм, фIыгъуэ куэд зыпылъым икIи къызыпэкIуэм дызэрыхэмыныным дыхущIэвгъэкъу. Хьэпшыпхэр щызэхуахьэс хэщIапIэ нэхъыщхьэр здэщыIэр Налшыкщ, КIыщокъуэм и цIэр зезыхьэ уэрам, 43-рэ.

Акцэр дыгъэгъазэ мазэм и 26 пщIондэ екIуэкIынущ. Зыщывмыгъэгъупщэ: ИлъэсыщIэм ирихьэлIэ тыгъэ пэмыплъэ сабий щыIэкъым. Ди гулъытэ псом хуэмыдэу хуэныкъуэщ интернатхэм, сабий унэхэм щыIэхэр.

 

 

КЪАРДЭН Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 10:05

ЛИМФОМЭМ ЗЫЩЫФХЪУМЭ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь.

23.09.2023 - 09:25

И АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И ШЭРЫУАГЪЫР Я ГУМ ДОХЬЭ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ.

22.09.2023 - 15:18

ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гект

22.09.2023 - 12:35

ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр.

22.09.2023 - 09:03

РЕСПУБЛИКЭМ И ХАБЗЭХЪУМЭХЭР ТОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ.