САБИЙЛЕ КЁЗ КЪАРАМЛАРЫН СУРАТЛАГЪАНДЫЛА

Россейни Сюд приставларыны КъМР-да управлениясыны келечилерини сабийлери  Гитчелеге право жаны бла болушлукъ этиуню битеуроссей кюнюне аталгъан сурат конкурсда хорлагъандыла.

РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-да управлениясында «Мен кесими эркинликлерими суратлайма» деген конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла. Мында сюд приставланы сабийлери айырмалы болгъандыла. Акъылбалыкъ болмагъанла кеслерини сагъышларын суратда кёргюзтгендиле. Ала къагъытда закон бла берилген праволарын ачыкълай, жашаугъа, медицина болушлукъгъа, заманларын зауукълу ётдюрюуге, ата-аналарыны къыйынларына кёз къарамларын туура этгендиле.  

Комиссияны келечилери, сабийлени битеу ишлерин багъалап, юч жыл сан къауумда эм игилерин айыргъандыла. Алай бла башланнган классланы окъуучуларыны араларында биринчи жерни Башийланы Мадина алгъанды.  Ючюнчю уа Башийланы Мухаммат болгъанды.  8-10-чу класслада окъугъанладан Дана Бичоева хорлагъанды.

Андан сора да, конкурсха тири къатышханлары ючюн Россейни Юстиция министерствосуну КъМР-да управлениясыны ыразылыкъ къагъытларына Диана Гучапшева, Алина Мамбетова эм Оракъланы Амелия тийишли болгъандыла.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.