ЭЛЕКТРОН ИНН-НИ КЪАЛАЙ АЛЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Налог органда эсепде тургъанына шагъатлыкъ этген документни (ИНН) адам ФНС-ны сайтында «Энчи кабинетге» кирип алыргъа боллукъду. Ведомствону бёлюмлерине барып турур кереклиси жокъду энди. Бу электрон свидетельствону къагъыт документнича аллай кючю барды.

Аны алырча ол сайтда «Жашау халла» бёлюмге кирирге керекди. Ызы бла эсепге турургъа сюйгенигизни юсюнден заявление жазып билдирирге тийишлиди. Алай этгенден сора, «Профиль» бёлюмде PDF форматда хазыр файл чыгъарыкъды – свидетельство ма ол боллукъду.

Бу айны биринчисинден башлап, бу жумушну Госуслуги порталда этерге амал барды. Анга электрон халда къол салыргъа керекди. Аны уа «Госключ» деген мобильные приложение береди.

Ма алай энди ИНН-ни электрон тюрлюсюн женгил жарашдырыргъа амал барды. Алгъынча аны къагъытда тюрлюсюн алыргъа керекмейди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.