ЭЛЕКТРОН ИНН-НИ КЪАЛАЙ АЛЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Налог органда эсепде тургъанына шагъатлыкъ этген документни (ИНН) адам ФНС-ны сайтында «Энчи кабинетге» кирип алыргъа боллукъду. Ведомствону бёлюмлерине барып турур кереклиси жокъду энди. Бу электрон свидетельствону къагъыт документнича аллай кючю барды.

Аны алырча ол сайтда «Жашау халла» бёлюмге кирирге керекди. Ызы бла эсепге турургъа сюйгенигизни юсюнден заявление жазып билдирирге тийишлиди. Алай этгенден сора, «Профиль» бёлюмде PDF форматда хазыр файл чыгъарыкъды – свидетельство ма ол боллукъду.

Бу айны биринчисинден башлап, бу жумушну Госуслуги порталда этерге амал барды. Анга электрон халда къол салыргъа керекди. Аны уа «Госключ» деген мобильные приложение береди.

Ма алай энди ИНН-ни электрон тюрлюсюн женгил жарашдырыргъа амал барды. Алгъынча аны къагъытда тюрлюсюн алыргъа керекмейди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.