МУIЭЕД И МЭЖДЖЫТЫР

Къаир къалэм дэт «МуIэед и мэжджытыр» Баб Зууэйлэ куэбжэм къыбгъэдэтщ. А зэманым яухуэ муслъымэн тхьэелъэIупIэхэм ещхьу, абы хэтт мэсхьэбиплIым щыхурагъаджэ мыдрисэрэ джумхьэ нэмэз щащIын мэжджытрэ. 
Тхыдэдж Макризи зэритхыжымкIэ, мэжджытыр щIаухуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр суфий студентхэм папщIэ еджапIэ къызэIуахынырт. Дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, мыдрисэм щрагъэджэну я мурадт хьэнэфий мэсхьэбым щыщу еджакIуэ 50, шафихьийм щыщу – 40; маликийхэм ящыщу – I5; хьэнбэлийуэ – еджакIуи 10. КъинэмыщIауэ, мыдрисэм хэтт тафсирымрэ хьэдисхэмрэ щадж, КъурIэныр гукIэ щызрагъащIэ, хьэнэфий мэсхьэбымкIэ ислъам хабзэ зехьэкIэм щыхурагъасэ пэшхэр. 
 Зи гугъу тщIы мэжджытым хъыбар гъэщIэгъуэн къыдокIуэкI. КъызэрыщIэкIымкIэ, абы иубыд щIыпIэр ипэкIэ лъэхъуэщу щытащ икIи мэжджытыр езыгъэухуа сулътIан МуIэед абы гъэру исащ. Хьэпсым здисым, МуIэед цIэмрэ гъудэ-бадзэмрэ апхуэдизкIэ игу зэщагъэуати, тхьэ иIуауэ щытащ зэгуэр Мысырым тепщэгъуэр къыщыIэрыхьамэ, а езыр щаIыгъ лъэхъуэщым и пIэ мэжджыт къригъэувэну. ЖиIами трагъуэтэжащ.
 Мэжджытым динар 40 000 текIуэдащ. Макризи къызэриIуэтэжымкIэ, абы илъэсиблкIэ елэжьащ ухуакIуэ 30-рэ лэжьакIуэ къызэрыгуэкIыу I00-рэ. Ухуэныгъэр щаухыпар 1422 гъэращ, ауэ I4I9 гъэм ар махуэшхуэ иращIэкIыу къызэIуахауэ щытащ.
ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 09:25

УЗЭРЕЖЬАМ ТЕТУ

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.

06.02.2023 - 09:25

ТЕКIУЭНЫГЪЭ КЪАХЬАЩ

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей­къуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ.

06.02.2023 - 09:25

IУЭХУ ЩХЬЭПЭМ ПАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм адэкIи ­пащэ.

05.02.2023 - 09:25

ДЫГУЛЫБГЪУЕЙ И ТХЫДЭ ЖЫЖЬЭР

Дыгулыбгъуей къуажэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, ар жылэу тIысауэ щытащ 1597 гъэм.

05.02.2023 - 09:25

ЯХУЗЭФIЭКIАХЭР КЪАПЩЫТЭЖ

МафIэсгъэункIыфI  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.