МУIЭЕД И МЭЖДЖЫТЫР

Къаир къалэм дэт «МуIэед и мэжджытыр» Баб Зууэйлэ куэбжэм къыбгъэдэтщ. А зэманым яухуэ муслъымэн тхьэелъэIупIэхэм ещхьу, абы хэтт мэсхьэбиплIым щыхурагъаджэ мыдрисэрэ джумхьэ нэмэз щащIын мэжджытрэ. 
Тхыдэдж Макризи зэритхыжымкIэ, мэжджытыр щIаухуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр суфий студентхэм папщIэ еджапIэ къызэIуахынырт. Дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, мыдрисэм щрагъэджэну я мурадт хьэнэфий мэсхьэбым щыщу еджакIуэ 50, шафихьийм щыщу – 40; маликийхэм ящыщу – I5; хьэнбэлийуэ – еджакIуи 10. КъинэмыщIауэ, мыдрисэм хэтт тафсирымрэ хьэдисхэмрэ щадж, КъурIэныр гукIэ щызрагъащIэ, хьэнэфий мэсхьэбымкIэ ислъам хабзэ зехьэкIэм щыхурагъасэ пэшхэр. 
 Зи гугъу тщIы мэжджытым хъыбар гъэщIэгъуэн къыдокIуэкI. КъызэрыщIэкIымкIэ, абы иубыд щIыпIэр ипэкIэ лъэхъуэщу щытащ икIи мэжджытыр езыгъэухуа сулътIан МуIэед абы гъэру исащ. Хьэпсым здисым, МуIэед цIэмрэ гъудэ-бадзэмрэ апхуэдизкIэ игу зэщагъэуати, тхьэ иIуауэ щытащ зэгуэр Мысырым тепщэгъуэр къыщыIэрыхьамэ, а езыр щаIыгъ лъэхъуэщым и пIэ мэжджыт къригъэувэну. ЖиIами трагъуэтэжащ.
 Мэжджытым динар 40 000 текIуэдащ. Макризи къызэриIуэтэжымкIэ, абы илъэсиблкIэ елэжьащ ухуакIуэ 30-рэ лэжьакIуэ къызэрыгуэкIыу I00-рэ. Ухуэныгъэр щаухыпар 1422 гъэращ, ауэ I4I9 гъэм ар махуэшхуэ иращIэкIыу къызэIуахауэ щытащ.
ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ