КЪЫСТАУ НАРТЮХНЮ ОРАДЫЛА

Черек районну аграрчылары мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Быйыл мюлклени барында да  нартюхню 2355 гектарда салгъандыла. Ол былтырдан иги да кёпдю.    

Бюгюнлюкде нартюх 1300 гетарда кетерилгенди эм  7,4  минг тона мирзеу жыйылгъанды. Предпринимательле айтханнга кёре, быйыл хауа болум  нартюхню ёсюмюне ахшы себеплик этгенди.  Ол себепден бу жол  былтырдан эсе танг кесек тирлик алынырыкъды. 

Жыйылгъан мирзеу сабанлыкъладан тюзюнлей энчи складлагъа ашырылады.  Мында аны къургъакъсытып, тазалап, бузулмай иги  кесек заманны  сакъланырча жерге жыядыла. 

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар