КЪЫСТАУ НАРТЮХНЮ ОРАДЫЛА

Черек районну аграрчылары мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Быйыл мюлклени барында да  нартюхню 2355 гектарда салгъандыла. Ол былтырдан иги да кёпдю.    

Бюгюнлюкде нартюх 1300 гетарда кетерилгенди эм  7,4  минг тона мирзеу жыйылгъанды. Предпринимательле айтханнга кёре, быйыл хауа болум  нартюхню ёсюмюне ахшы себеплик этгенди.  Ол себепден бу жол  былтырдан эсе танг кесек тирлик алынырыкъды. 

Жыйылгъан мирзеу сабанлыкъладан тюзюнлей энчи складлагъа ашырылады.  Мында аны къургъакъсытып, тазалап, бузулмай иги  кесек заманны  сакъланырча жерге жыядыла. 

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.