КЪЫСТАУ НАРТЮХНЮ ОРАДЫЛА

Черек районну аграрчылары мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Быйыл мюлклени барында да  нартюхню 2355 гектарда салгъандыла. Ол былтырдан иги да кёпдю.    

Бюгюнлюкде нартюх 1300 гетарда кетерилгенди эм  7,4  минг тона мирзеу жыйылгъанды. Предпринимательле айтханнга кёре, быйыл хауа болум  нартюхню ёсюмюне ахшы себеплик этгенди.  Ол себепден бу жол  былтырдан эсе танг кесек тирлик алынырыкъды. 

Жыйылгъан мирзеу сабанлыкъладан тюзюнлей энчи складлагъа ашырылады.  Мында аны къургъакъсытып, тазалап, бузулмай иги  кесек заманны  сакъланырча жерге жыядыла. 

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.06.2024 - 10:16

КЪЫЛКЪЫЛЫЛАНЫ ОРУРГЪА ХАЗЫРДЫЛА

Къабарты-Малкъарны мюлклеринде къылкъылыланы орургъа хазырланадыла: энчи техника чырмаусуз ишлерча, ишчиле да жетерча мадарла этилгендиле.

13.06.2024 - 10:15

СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ОНГ КЪУРАЛЛЫКЪДЫ

«Эллени хар жаны бла айнытыу» программагъа кёре, бу кюнледе Шалушкада кёп функциялы спорт комплекс бла топ ойнаучу майдан ишлене турадыла.

13.06.2024 - 10:15

ТАЗА СУУЛА – ЖАШАУНУ ТУТУРУГЪУ

Жай иссиледе сууну хайырланыу эки, юч кереге кёп болуучуду. Аны бла байламлы кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле.

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.