ЗЫБЫР КЪАЛГЪАН-КЪУЛГЪАНЛАНЫ ЖАРАШДЫРЛЫКЪДЫЛА

Къабарты-Малкъарда жуууукъ заманда коммунал зыбыр къалгъан-къулгъанланы   жарашдыргъан комплексли предприятие ишлер муратлыдыла. Аны къурулушуна юч миллиард сомдан аслам къоратыллыкъды.

Россейни экология операторуну таматасы Денис Буцаев айтханнга кёре, бир жылгъа юч минг тонна зыбыр къалгъан-къулгъанны жарашдыргъан предприятие 2024 жылгъа ишлеп башларча болургъа керекди. Заводну къурулушуна къоратыллыкъ ахчаны 95 процентин оператор кесинден бёллюкдю. Республикагъа жаланда концессия келишимни къабыл этерге эм проект-смета документацияны жарашдырыргъа керекди.

Эсге сала айтсакъ, быллай завод ишлерге Къабарты-Малкъарда табийгъат онгла аламат келишедиле. Къурулушну башлардан алгъа инженер ишле тамамланыргъа тийишлидиле. Аллай амал проект-смета документацияны хазырлауда эм тийишли къырал экспертизаланы да къысха заманда ётерге болушурукъду.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.