ЗЫБЫР КЪАЛГЪАН-КЪУЛГЪАНЛАНЫ ЖАРАШДЫРЛЫКЪДЫЛА

Къабарты-Малкъарда жуууукъ заманда коммунал зыбыр къалгъан-къулгъанланы   жарашдыргъан комплексли предприятие ишлер муратлыдыла. Аны къурулушуна юч миллиард сомдан аслам къоратыллыкъды.

Россейни экология операторуну таматасы Денис Буцаев айтханнга кёре, бир жылгъа юч минг тонна зыбыр къалгъан-къулгъанны жарашдыргъан предприятие 2024 жылгъа ишлеп башларча болургъа керекди. Заводну къурулушуна къоратыллыкъ ахчаны 95 процентин оператор кесинден бёллюкдю. Республикагъа жаланда концессия келишимни къабыл этерге эм проект-смета документацияны жарашдырыргъа керекди.

Эсге сала айтсакъ, быллай завод ишлерге Къабарты-Малкъарда табийгъат онгла аламат келишедиле. Къурулушну башлардан алгъа инженер ишле тамамланыргъа тийишлидиле. Аллай амал проект-смета документацияны хазырлауда эм тийишли къырал экспертизаланы да къысха заманда ётерге болушурукъду.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.