СЕЙИР ЭСЕПЛЕ ТУУДУРГЪАН ЧЕМПИОНАТ

Футболдан быйылгъы чемпионат тарыхда бек сейир эришиуледен бириди дерге боллукъбуз. Мында кёпле сакъламагъан эсеплени кёребиз. Бюгюнлюкню юсюнден айтханда, мен оюм этгенден, Англияны бла Нидерландыни командалары бла тенгшиликде 3 оюндан 7 очко алып, кеси къауумунда биринчи болуп орналгъан Мароккону командасыды. Хорватияны бла Белгияны келечилери андан иги да артдадыла.

Бюгюн чемпионатны ючюнчю туруну тёрт тюбешиую ётерикди.  Тюнене бардырылгъан оюнладан а Германияны бла Коста-Риканы сермешлери эдиле. Немисли футболчула 2:4 деп хорлагъан эселе да, чемпионатдан юйлерине тебирейдиле. Нек дегенде ал оюнлада туура былай жетишимли болмагъанларыны хатасындан, алчылыкъны японлулагъа ычхындыргъандыла. Эсигизге салайыкъ, 2018 жылда Россейде ётген чемпионатдан да ала тюз бу халли кетген эдиле. Экспертле чертгеннге кёре, айтхылыкъ «немисли машина» бузулгъанды эм жангыдан къачан ишлеп башларыгъын киши да билмейди.

Катарны кесини командасыны юсюнден айтханда, ол юч тюбешиуюнде да хорлаялмагъанды. Ала бла тенг канадачыла ойнагъандыла. Экисини да очколары жокъду. 

Чемпион атны жюрютген французлула бу жол да аман ойнамайдыла. Кеслерини къауумларында 6 очко бла биринчи тизмедедиле. Ала бла тюшген Данияны командасы да бу жол жангыз бир хорлам болдуралгъанды. Специалистлени оюмларына кёре, быйыл да Францияны командасы чемпионлукъну ычхындырмазгъа кюреширикди.

Финалны 1/8 кезиую 6 декабрьге дери бардырыллыкъды. Андан сора командала 3 кюн солуп, андан ары алай бардырлыкъдыла эришиулерин. Эсигизге салайыкъ, финал оюн а 18 декабрьде Лусаил шахарда «Миллет стадионда» ётерикди.

Эришиулени юслеринден айтханда, чемпионатны тарыхында бек кёп къошакъ заманла бу жол белгиленнгендиле. Англия бла Иран ойнагъан кезиуде судья биринчи таймгъа - 14, экинчисине уа 10 минут къошханды. Къалгъан тюбешиуледе да беш минутдан аз болмайды ол кёрюмдю.

Бюгюнлюкде чемпионат 5 шахарда ишлегеннген 8 стадионда бардырылады. Ала барысы да хайырланыргъа озгъан жыл берилгендиле. Келген къонакълагъа жамауат транспорт хакъсызды. Ашханаланы саны да иги кесекге ёсгенди. Экеуленнге анда ашап чыкъгъан орта эсеп бла 1600 сом бола кетеди. Къыралда ичги (сыра) сатыу бла байламлы жорукъла болгъанлары себепли, аны жаланда стадионну тийресинде алыр онг барды. Болсада эришиуле башланыргъа эки кюн къалып, Катарны властьлары бир жерде да сатмазгъа эм битеу ичгини хорлагъан командагъа саугъагъа деп оноу чыгъаргъан эди. Алай битеу къыралла аллай болумну жаратмагъанларын билдирип, ФИФА-гъа тарыгъып, сыраны сатарча этдиргендиле.

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 09:25

УЗЭРЕЖЬАМ ТЕТУ

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.

06.02.2023 - 09:25

ТЕКIУЭНЫГЪЭ КЪАХЬАЩ

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей­къуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ.

06.02.2023 - 09:25

IУЭХУ ЩХЬЭПЭМ ПАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм адэкIи ­пащэ.

05.02.2023 - 09:25

ДЫГУЛЫБГЪУЕЙ И ТХЫДЭ ЖЫЖЬЭР

Дыгулыбгъуей къуажэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, ар жылэу тIысауэ щытащ 1597 гъэм.

05.02.2023 - 09:25

ЯХУЗЭФIЭКIАХЭР КЪАПЩЫТЭЖ

МафIэсгъэункIыфI  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.