ГАЗЕТЛЕГЕ БЛА ЖУРНАЛЛАГЪА УЧУЗ БАГЪАСЫ БЛА ЖАЗЫЛЫРГЪА ОНГ БАРДЫ

Бешинчи декабрьден тебиреп онбешинчи декабрьге дери Россейни почта бёлюмлерини барысында да федерал газетлеге бла журналлагъа 30 процентге дери учуз жазылыргъа онг барды. Басма юйле бла бирге сагъынылгъан компания 2400 газетге бла журналгъа жазылыуну багъасын тюшюреди. Аны юсюнден Россейни почтасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасы билдиреди.

Бу амал бла хайырланыр ючюн почтаны бёлюмлерине барыргъа керекди, сора аны сайтын ачып, Россейни почтасыны мобильный преложениясы бла хайырланыргъа боллукъду. Дагъыда почтачыла жазылыу ишни касса-терминалланы хайыры бла бардыра эселе, алайда ол ишни тамамларгъа боллукъду.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.