НАРТКОТИКХЭМ ЩАХЪУМЭ

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкIа «Урысейм и сабийхэр-2022» профилактикэ Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр. 
КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм республикэм и адрей министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ хэту щIыналъэм и курыт еджапIэхэм къыщызэрагъэпэщащ наркотикым пэщIэтыным ехьэлIа Iуэху 359-рэ. Къапщытащ щIалэгъуалэр куэду щызэхуэс щIыпIэхэр: нэгузегъэужьыпIэу 32-рэ, апхуэдэуи балигъ мыхъуахэм наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ щызрахьэлIэнкIэ хъуну скверхэмрэ паркхэмрэ. 
Къызэрыхагъэщащи, сабийхэм пхъашэу яхущытмэ, ахэр гъэсэнымкIэ я къалэнхэр адэ-анэхэм ямыгъэзащIэмэ, балигъ мыхъуахэр хабзэм щебакъуэ къэхъуамэ зэхэгъэкIыным ехьэлIа профилактикэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкIым къапщытащ суд зытращIыхьа адэ-анэхэр балигъ мыхъуахэр ящIыгъуу щыпсэу унагъуэ 295-рэ. Iуэхур щрагъэкIуэкIым щIапщытыкIащ административнэ унэхэмрэ еджапIэхэм япэгъунэгъу щIыпIэхэмрэ, псалъэмакъ щхьэпэхэр драгъэкIуэкIащ еджапIэхэм я администрацэхэм я лIыкIуэхэм, социальнэ егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ. 
НаркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ къэхутэным ехьэлIауэ къапщытащ транспорт зэблэкIыпIэу 22-рэ: автомобиль, гъущI гъуэгу вокзалхэмрэ станцхэмрэ, аэропортыр, апхуэдэуи сату щIыпIэу I40-м щIигъу. 
«Урысейм и сабийхэр-2022» профилактикэ Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм къриубыдэу административнэ ныкъусаныгъэ 226-рэ ятхащ, балигъ мыхъуахэр гъэсэнымкIэ, егъэджэнымрэ зыхуей хуэгъэзэнымкIэ я къалэнхэр зымыгъэзащIэ адэ-анэхэм ехьэлIа тхылъхэри хыхьэу. 
КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэм а зэманым къриубыдэу уголовнэ Iуэху 24-рэ къаIэтащ наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэтхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным теухуауэ, къытрахащ наркотикхэкI грамм 4200-м щIигъу. 
Интернет-сайт 28-рэ къагъуэтащ, наркотикхэкIхэр хабзэншагъэкIэ игъэкIыным пыщIа хъыбархэр илъу. А сайтхэм ехьэлIа хъыбарыр КъБР-м щыIэ Роскомнадзорым Iэрагъэхьащ ахэр зыми къамыгъэсэбэпыфу зэхуащIын папщIэ икIи абыхэм уихьэ мыхъун хуэдэу зыхуэфащэ лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIакIэщ.

 

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:08

Я ГУФIЭГЪУЭР ДАIЭТУ

Ингуш Республикэм и Конституцэмрэ Лъэпкъ зэхуэсымрэ (Парламентымрэ) илъэс 30 щрикъу махуэр ягъэлъапIэу иджыблагъэ Назрань къалэм щызэхашащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

05.03.2024 - 09:07

«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм

05.03.2024 - 09:07

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭХЭР

Урыс театрыр XIX лIэщIыгъуэм

04.03.2024 - 12:11

ПЭРЫТХЭМ Я ЖЭРДЭМЫЩIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым иджыблагъэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыпIэ къудамэмрэ НыбжьыщIэхэр къэрал хабзэхэмрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щыхагъэгъуазэ еджапIэмрэ къыз

04.03.2024 - 09:03

ЩIЫУЭПСЫР ДЫВГЪЭХЪУМЭ...

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дызэрегуэуар дгъэзэкIуэжынымкIэ, щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зы Iэмал закъуэщ диIэр – экологие гъэсэныгъэ жыхуаIэу апхуэдизу дызыхуэныкъуэ хабзэщIэр щIэблэм яхэлъхьэнырщ.