НАРТКОТИКХЭМ ЩАХЪУМЭ

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхалъхьэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкIа «Урысейм и сабийхэр-2022» профилактикэ Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэр. 
КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм республикэм и адрей министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ хэту щIыналъэм и курыт еджапIэхэм къыщызэрагъэпэщащ наркотикым пэщIэтыным ехьэлIа Iуэху 359-рэ. Къапщытащ щIалэгъуалэр куэду щызэхуэс щIыпIэхэр: нэгузегъэужьыпIэу 32-рэ, апхуэдэуи балигъ мыхъуахэм наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ щызрахьэлIэнкIэ хъуну скверхэмрэ паркхэмрэ. 
Къызэрыхагъэщащи, сабийхэм пхъашэу яхущытмэ, ахэр гъэсэнымкIэ я къалэнхэр адэ-анэхэм ямыгъэзащIэмэ, балигъ мыхъуахэр хабзэм щебакъуэ къэхъуамэ зэхэгъэкIыным ехьэлIа профилактикэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкIым къапщытащ суд зытращIыхьа адэ-анэхэр балигъ мыхъуахэр ящIыгъуу щыпсэу унагъуэ 295-рэ. Iуэхур щрагъэкIуэкIым щIапщытыкIащ административнэ унэхэмрэ еджапIэхэм япэгъунэгъу щIыпIэхэмрэ, псалъэмакъ щхьэпэхэр драгъэкIуэкIащ еджапIэхэм я администрацэхэм я лIыкIуэхэм, социальнэ егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ. 
НаркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ къэхутэным ехьэлIауэ къапщытащ транспорт зэблэкIыпIэу 22-рэ: автомобиль, гъущI гъуэгу вокзалхэмрэ станцхэмрэ, аэропортыр, апхуэдэуи сату щIыпIэу I40-м щIигъу. 
«Урысейм и сабийхэр-2022» профилактикэ Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм къриубыдэу административнэ ныкъусаныгъэ 226-рэ ятхащ, балигъ мыхъуахэр гъэсэнымкIэ, егъэджэнымрэ зыхуей хуэгъэзэнымкIэ я къалэнхэр зымыгъэзащIэ адэ-анэхэм ехьэлIа тхылъхэри хыхьэу. 
КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэм а зэманым къриубыдэу уголовнэ Iуэху 24-рэ къаIэтащ наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэтхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным теухуауэ, къытрахащ наркотикхэкI грамм 4200-м щIигъу. 
Интернет-сайт 28-рэ къагъуэтащ, наркотикхэкIхэр хабзэншагъэкIэ игъэкIыным пыщIа хъыбархэр илъу. А сайтхэм ехьэлIа хъыбарыр КъБР-м щыIэ Роскомнадзорым Iэрагъэхьащ ахэр зыми къамыгъэсэбэпыфу зэхуащIын папщIэ икIи абыхэм уихьэ мыхъун хуэдэу зыхуэфащэ лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIакIэщ.

 

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.