ЗАМАНЫНДА ВАКЦИНАЦИЯ ЭТДИРСЕ ХАЙЫРЛЫДЫ

КъМР-да СПИД-ге эм башха жукъгъан ауруулагъа къажау араны  баш врачы Марина Иванова  айтханнга кёре, арт заманда  республикада  гриппден ауругъанланы санына танг  къошула тебирегени ючюн санитар-эпидемиология болум бираз къайгъы этерчады.  

Алай бла эки ыйыкъны ичинде А-гриппден ауругъанланы санына 36 процент къошулгъанды. Бюгюнлюкде  кёбюсюнде алты жылгъа дери сабийле, абаданла эм къыйын саусузла   ауруйдула. Болсада экинчи толкъуну  адамла аслам жыйылгъан жерлени – школланы эм башха учрежденияланы да бийлерге  боллукъду.  Быйыл грипп бирси заманладан 2,5 айгъа алгъа   жайылып башлагъаны себепли  ауругъанлагъа да  танг кесек къошуллукъду.  

 Коронавирус жайылгъан кезиуде  грипп уллу кюч алалмагъанды. Энди уа  ол кесин кёргюзтюп башлагъанды. Ауруу хар замандача тёрели симптомла бла ётеди, гитчелени эм уллуланы да  къарынларын аурутады,  температуралары кётюрюледи эм санлары тюшеди. 

Марина Руслановна алыкъынчы гриппден аурумагъанлагъа жукъгъан заманында бек къыйналыргъа тюшмезча, ол санда  пневмония болмазча,    гриппден, Ковид-19, пневмококкдан вакцинацияны    ётерге чакъырады. 

- Гриппден вакциналаны барысы да кеслерин  сынамлы эм къоркъуусуз болгъанларын кёргюзтгендиле. Ол толусунлай ауруудан сакъламаса да, къыйын аурумазгъа неда аны хатасындан ёлмезге болушурукъду. Прививканы ётгенле эки ыйыкъны ичинде гитче карантинде турургъа, медицина къап жюрютюрге, адамла аслам жыйылгъан жерлеге къатышмазча кюреширге керекдиле. Аны бла бирге профилактика амалтын вирусладан бла гриппден тюрлю-тюрлю  дарманланы  бирге къатышдырыргъа жарамайды. Ол амал бютюн аурууну кючлерге боллукъду,-дейди баш врач.  

Бюгюнлюкде республикада вакцинацияны  338 мингден аслам адам ётгенди, ол санда 143 минг сабий.  Болсада алыкъынчы аны 56 минг дозасы барды. Регионда бусагъатда  вакцинация этген 85  пункт ишлейди,аны иннекция эм  интрназаль амал бла  салдырыр  онг барды.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.