ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

                                                                    Къараланы М., Нальчик ш.

-Не тюрлю багъыу да аурууну тюз тохташдырыудан башланады,- деп жууаплайды терапевт врач Сарыланы Аминат. -  Жётели къыйнагъаннга уа ол бютюнда керекди. Жётелигиз къаллай болгъанына эс буругъуз. Тамагъыгъыз кичий эсе, тохтаусуз жётел къыйнай эсе, жукъларгъа къоймай эсе, ол къургъакъ жётелди. Андан жётелни тохтатыргъа жарагъан дарманла бла къутулургъа боллукъду.

Жётелни мылы тюрлюсю къыйнай эсе уа, бу затны билсегиз игиди: богъурдакъны, солуу тамырланы, ёпкелени къалын мылы затладан тазаларгъа керекди. Ала терк кетмей эселе, муколитик дарманланы ичигиз.

Жётелден багъыуда кодеини болгъан дарманланы кёп хайырланадыла. Ол тюз тюйюлдю, аллай дарманны башха амалла болушмасала ичерге керекди. Ол заманда жаланда кодеинни неда анга бек къаршы болгъан декстрометорфанны кеслерин ичсегиз хайырлыды.

Дарманладан сора да, юйню ичинде болумну магъанасы да уллуду – отуну ичинде хауа жипкил болургъа тийишлиди.  Аны ючюн а отоуда суу  бла тазны тутаргъа неда мылы жанжаулукъну тагъып турургъа керекди.  Суусапны да не къадар кёп ичерге керекди – кюннге 6-8 стакан.

Къайсы дарманла игирекдиле?

Жётел къургъакъ эсе, кеси да бек къыйнай эсе, была жарайдыла:

-кодеинни мурдорунда жарашдырылгъан дарманла – коделак, терпинкод Н, тедеин,теркодин;

 Декстрометорфандан жарашдырылгъанла (робитуссин) эм аны бла комбинациялы дарманла (гликодин,турсин плюс, алекс плюс;

-бутамират дарманла (синекод, панатус, омнитус).

-тамакъны кичигенин а была шошайтадыла:

-преноксдиазин (либексин);

-кёп тюрлю жыйымдыкъла, сиропла, чайла, эмерча дарманла, лакрицандан, солодкадан, акъ акациядан, агъач баллиден жарашдырылгъан дарман суула къошулгъан пастилкала (пектуссин, глицерам, ликорин эм башхала);

-каметон эмда ингалипт спрейле.

Мылы затла къыйын кете эселе, анга была жарайдыла:

-бромгексин, солвин, аскорил);

-амброксол къошулгъан дарманла – амбробене, лазолван, амброгексал, халиксол, коделак, бронхо, амбросал, флавамед;

-карбоцистеин къошулгъан дарманла – флуифорт, флюдитек, либексин, муко, бронхобос;

-ацетилцистеин къошулгъан дарманла – АЦЦ, Н-АЦ-ратиофарм, флуимуцил, ацестин.

 Ханс дарманла:

 -алтейден, анисден, девятисилден, мать-и-мачехадан, ит тил чапыракъдан, росянкадан, фиалкадан жарашдырылгъанла – бронхикум, бронхосан, 1-3-чю номерли жыйымдыкъла, Доктор Мом, ликорин, мукалтин, пектуссин, Пертуссин, термопсис эм башхала.             

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.