КЕЛИР ЖЫЛ ИШ ХАКЪГЪА КЪОШУЛЛУКЪДУ

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин бюджет бёлюмде уруннганланы иш хакъларын 2023 жылны январь айындан тебиреп кётюрюрге буюргъанды. Аны юсюнден ол правительствону жыйылыуунда айтханды, деп билдиреди ТАСС. Владимир Путин айтханнга кёре, 2022 жылда Россейде инфляция болгъанды, аны хатасындан багъала кётюрюлгендиле.

 «Ол себепден  келир жыл январьда окъуна бюджетден иш хакъ алгъанланы айлыкъларын кётюрюрге, андан сора да регионлагъа тийишлисича финанс болушлукъ этерге керекди, аллай болушлукъ этилирге кереклиси бар эсе», - дегенди ол.

Владимир Путинни белгилегенине кёре, иш хакъны тёлеу бла борчла толусунлай толтурургъа керекдиле, аны бла байламлы кёрюмдюле тюрленирик тюйюлдюле.  «Белгиленнген борчларыбыздан артха турлукъ тюйюлбюз, ала барысы да тамамланыргъа керекдиле, нек дегенде, ишни алгъа барыуун тыймаз ючюн эм жер-жерледе энчиликле  эсге алынырыкъдыла. Ол жаны бла энчи оноу да этилгенди», -деп чертгенди къырал башчы.

Президентни айтханына кёре, регионла  белгиленнген кёрюмдюледен  беш процентге бир жанына кетерге боллукъдула.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.