БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу  «КъМР-ни Жаш тёлю арасы» къырал учреждение эмда «Хорламны волонтёрлары» битеуроссей къымылдауну Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла  бирге къурагъанды. Аны мураты -  жаш тёлюню патриот ниетде  юйретиудю  эмда Уллу Ата журт уруш  бла байламлы тарых шартланы кертилей сакълауду.

 Эришиу оюн халда къуралгъанды. Сорууланы асламысы Экинчи  дуния уруш бошалгъандан сора Нюрнбергде, Токиода бла Хабаровскда  бардырылгъан  сюдлеге бла байламлы эдиле.  Оюнну жорукъларына кёре, анга къатышханла  диверсантланы  табып, аланы юслеринден тийишли  материалла жыйышдырыргъа керек эдиле. Аны ючюн деп,  жашла бла къызла  командалагъа юлешинип ишлегендиле. Хар бирине тарыхдан не къадар кёп  материал жыйышдырыргъа,  тюз оюм эте  билгенлерин кёргюзтюрге  керек болгъанды.

 Командала барысы да  ол жаны бла  тириликлерин кёргюзтгендиле. Алай «юйде уа къабыргъала да болушадыла» дегенлей,  биринчи жерге  «Призвание»  медицина колледжни окъуучуларыны къаууму чыкъгъанды.  «Къурулушчуну»  командасы экинчи болгъанды, ючюнчю жерни  уа  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни эмда  Къабарты-Малкъар автомобиль-жол колледжни командалары  тенг юлешгендиле.

Хорлам болдургъанла саугъаланнгандыла, алай оюннга тири  къатышхан башха командала да саугъасыз къалмагъандыла. Бек баш эсепге  жаш адамланы тарыхдан кёп магъаналы эмда сейирлик шартланы билгенлерин санаргъа боллукъду.

«Ахыр трибунал» битеуроссей тарых магъаналы конкурс-оюнну  «Хорламны волонтёрлары» Президент грантны  фондуну  себеплиги бла    Россейни хар регионунда да бардырады. Нальчикде аны барыу халына  уа  КъМР-ни жаш тёлюню ишлери жаны бла  министрини орунбасары Ахметланы Артур эмда  ведомствону келечилери да  къарагъандыла.                                                        

Суратлада: командаланы къауумлары; Ислам Уначев сёлешген кезиуде.

 

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.