КАЗБЕК КОКОВ «МУНИЦИПАЛ САГЪАТНЫ» БАРДЫРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны»  ётдюргенди. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков эм муниципал къуралыуланы оноучулары къатышхандыла.

Жыйылыуда миллет эм федерал проектлени, къырал программаланы  тамамлауларыны юсюнден, дагъыда Жангы жылгъа хазырланыу бла байламлы соруула сюзюлгендиле.

«Аслам халда уллу байрам жумушланы бардырыргъа муратыбыз жокъду, болсада, сабийлени къууандырырча эс бурургъа керекди»,- деп чертгенди Казбек Коков. Шахар орамланы жасаргъа алгъын жыллада сатылып аллыннган затла хайырланырыкъдыла.

 «Аялгъан ахча бизни аскерчилерибизге эм аланы юйюрлерине болушлукъгъа жиберилликди», - деп белгилегенди республиканы оноучусу. Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Республикадан энчи аскер операция бардырыла тургъан жерге анда къуллукъ этген аскерчилерибизге кезиулю гуманитар жюк жыйыла турады.

Сабий программала, Жангы жылда бардырылыучу эрттен тюбешиуле эм назы терекни тёгерегинде ётдюрюлюучю сабий байрамла, тёреде болуучусуча боллукъдула. Бек алгъа байрам жумушла ёскюз къалгъан, къолайсыз юйюрледе жашагъан эм жашауда къыйын болумлагъа тюшген  сабийлеге Жангы жылгъа саугъала къурау бла байламлы этилликдиле.

Артыкъ уллу эс аскерчилерибизни сабийлерине эм Херсон областьдан юйлерин къоюп Къабарты-Малкъаргъа келген юйюрледе ёсген сабийлеге бурулургъа керекди, деп айтылады КъМР-ни Башчысыны эм Правительствосуну пресс-службасыны билдириуюнде.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.