САБИЙЛЕНИ БАЙРАМЛАРЫ БОЛУРГЪА КЕРЕКДИ

Донбассдан къачхынчыла болжаллы халда тургъан жерледе «Единая Россияны» башламчылыгъы бла жангы жылгъы назы терекчикле орнатыллыкъдыла. Партия аскерчилени байрамла бла алгъышларгъа хазырланады.

 Жангы жылны байрамын сюймеген болмаз, аны не къыйын болумлада да белгилегендиле. Сёзге, битеу халкъгъа бушуулу Уллу Ата журт урушну жылларында да къуралгъандыла сабийлеге байрамла.

- Хау, уллу къууанчла этген шёндюгю заманда терсди, алай сабийлеге байрам болургъа уа керекди,-дегенди партияны генсоветини секретары Андрей Турчак. – Ол санда тёрели назы терекле орнатылыргъа, жандауурлукъ жумушла къуралыргъа тийишлидиле. Алай бла къыйын жашау болумгъа тюшген балачыкъла къайгъыларын селейтирикдиле.

Аны айтханына кёре, регионланы башчыларына алада къуралгъан жангы жылгъы байрамлагъа энчи операциягъа къатышхан аскерчилени сабийлерин чыгъырыргъа кереклиси эсгертилгенди. Тёрели «Муратланы назы тереги»  да бардырыллыкъды.

 - Аскерчилени да болургъа керекди байрамлары, ала шёндю къыйын болумлада болгъанларына да къарамай. Аланы борчлу халда жангы жыл бла алгъышларыкъбыз, юйлеринден сугъаланы да ашырлыкъбыз,-дегенди Андрей Турчак.

«Единая Россия» энчи операция башланнган кезиуден бери болушады Донбассдан къачхынчылагъа, эркин этилген жерледе къалгъанлагъа да. Партияны регион бёлюмю ары 14 минг тонна жандауурлукъ жюк жетдиргенди, ол санда 700 тонна дарманла бла медицина керекле.

 Партия инсанладан бла организацияладан 500 миллион сом жыйгъанды   болушлукъгъа. Ахча аш-суу, сакъатлагъа реабилитация керекле, сабийлеге хар кюн керекли затлагъа къоратылгъанды. Андан сора да фронтха миллиард сомдан артыкъ жыйылгъанды. Анга  квадрокоптерле, тепловизорла, беспилотникле, башха затла сатып алыннгандыла.

 Донбассда, Херсон эм Запорожье областьлада партияны 40-дан аслам жандауурлукъ арасы ишлейди. ДНР-де 15 ара ачылгъанды. Ала бла бирге юридический эм психология болушлукъну аралары бардыла, сабийлени солуу заманларын къурау жаны бла биригиуле да ачылгъандыла.

   КъМР-ни Парламентини депутаты, «Единая Россияны» регион бёлюмюню секретары Дмитрий Парафилов kabardin-balkar.er.ru сайтха билдиргенича, партияны келечилери саугъалау жумушлагъа къатышырыкъдыла:

- Энчи операция бардырылгъанын эсге алып, регионла жангы жылгъы байрамланы къысхартадыла. Ол тюз оноуду. Алай аскерчилени сабийлерине, жангы регионладан келген юйюрлеге къууанчла болургъа керекдиле. Партия аскерчилени юйюрлерине шеф болушлукъ этеди. Башха магъаналы жумушларыбызны арасында сабийлеге саугъала къурау энчи жерни алады,-дегенди Дмитрий Парафилов.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.