НЭХЪЫФIХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«2022 гъэм и мафIэсгъэункIыфI инструктор нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ екIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм и профилактикэ гупхэм я инструкторхэр.

Ар IыхьиплIу гуэшат. Япэм щызэхалъхьэжащ IуэхущIапIэм и инструкторхэм я лэжьыгъэм мы илъэсым и мазибгъум кърикIуахэр. ЕтIуанэм теорие хуэхьэзырыныгъэмкIэ зачётхэр ятащ. Ещанэм комиссэм къилъытащ инструкторхэм республикэм и къуажэхэм мафIэс-профилактикэ Iуэхухэр къызэрыщызэрагъэпэщамрэ зэрыщрагъэкIуэкIамрэ я фIагъыр. КIэух Iыхьэм еплъыныгъэ-зэпеуэм хэтхэм ягъэлъэгъуащ мафIэсым пэщIэтыным теухуа псалъэмакъ щхьэпэхэр школакIуэхэм, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьакIуэхэм драгъэкIуэкIынымкIэ я зэфIэкIхэр.

Зэхьэзэхуэм кърикIуахэмкIэ инструктор нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм и мафIэс-къегъэлакIуэ часть №25-м и инструктор Атлъэскыр ФатIимэ. ЕтIуанэ увыпIэр къихьащ абы и лэжьэгъу, ПСЧ-20-м и инструктор Маир Камиллэ. Ещанэ увыпIэр лъысащ ПСЧ №14-м и инструктор Гегировэ Аминэ.

Еплъыныгъэ-зэпеуэм щытекIуахэм дипломхэр иратащ.

                                                                                 

СЭБАН Арсен.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.