ЭНТТА ДА БИР ЖОЛ ЖАНГЫРТЫЛГЪАНДЫ

«Къоркъуусузлу качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада тийишли ремонт ишле эбине жете турадыла. Бу кюнледе Куба бла Малка эллени арасында жол жангыртылып, хайырланыугъа берилгенди. Аны узунлугъу 6,6 километрди, ол кеси да «Кавказ» трассагъа къошулупду.

«Бу объектде жангыртыу ишле былтыр декабрь айны ахырында башланнган эдиле. Этилген келишимге тийишлиликде ремонтну келир жыл 30 июньнга бошаргъа керек эдик. Алай иш иги да алгъа тамам этилгенди, - дегенди КъМР-ни жол мюлк Управлениясыны къурулуш, реконструкция эмда ремонт бёлюмюню башчысы Назир Масаев. – Анда хар нени да алай терк бошагъанлыкъгъа, ишни качествосу къырал излемлеге эмда проект-смета документациягъа толусунлай келишеди. Качество дегенни биз эм башына салабыз, аны себепли Управленияны келечилери ремонт баргъан кезиуде анда хар неге да кёз-къулакъ болуп тургъандыла».

Ишчиле жолгъа эки къатлы асфальт жайгъандыла, юсюнде суу жыйылмазча жан-жанларын да тап этгендиле. Анда дагъыда жаяу жюрюгенлеге жолчукъла жарашдыргъандыла, чыракъла, белгиле, буруула да орнатхандыла. Саулай айтханда, быйыл Зольск эмда Басхан районлада жети жол жангыртылгъанды. Аланы узунлугъу 42,2 километр болады.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.