УСТАЛЫГЪЫ, ХУНЕРЛИГИ БЛА ДА МАХТАУ ТАПХАНДЫ

Тейрикъулланы Зухура малкъар тилден бла адабиятдан окъутхан фахмулу устазларыбыздан бириди. Ол  Нальчикни 2-чи номерли  лицейинде ишлейди. Жангы окъуу жыл  бла бирге  аны жашауунда сейир кезиу башланнганды. Сентябрь айда  ол  «Ана тилден бла адабиятдан  бек иги устаз» деген битероссей конкурсха къатышханды. Бу кюнледе да ол  жаш педагогланы Владикавказда бардырылгъан форумуна Къабарты-Малкъарны  келечилерини къауумунда къатышып къайтханды.  Ары уа  СКФО-ну битеу регионларындан 250 хунерли специалист чакъырылгъанды. Аны Ана тиллени федерал  институту РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну болушлугъу бла ётдюргенди.

«Ана тилден бла адабиятдан  бек иги устаз» конкурсха къатышыргъа Тейрикъулланы Зухура Пятигорск шахаргъа баргъан эди. Аны бу эришиуге къатышырын устазла, лицейни директору да тийишли кёргендиле.

Устазланы усталыкъларын ёсдюрюу институтну малкъар тилден бла адабиятдан лабораториясыны таматасы Къонакъланы Люба белгилегеннге кёре, бюгюнлюкде ала жаш специалистлени кёллендирип, аланы атларын кенг белгили этерге итинедиле. Зухура Исхаковна аладан бириди.

Ол конкурсда  не жаны бла да махтаулу эди.   Окъутуу амалларын сюзгенле Москваны вузларындан бла институтларындан келген специалистле эдиле. Ала Зухураны хунерлигине бийик багъа бергенлери уа кёп затны юсюнден айтады. Дагъыда аны Пятигорск шахарны школларыны биринде дерс бериую кёплени эслеринде къалгъанды. Сабийле, абаданла да аны юсюнден артда социал сетьледе жаза эдиле.  Бёлюннген заманнга материалны школчулагъа жетдиралгъаны  устазны  фахмулугъуну шартыды,  – деп белгилегенди Къонакъланы Люба.

Зухура Исхаковна школда ишлегенли 20 жылдан артыкъ болады. Ол лицейде 1-11-чи классланы окъутады. Конкурсну юсюнден айта,  анга бек сюйюп къатышханын билдиргенди эм анда миллетибизни атын айтдыргъаны бла да къууанады.
- Аны  ачылыууна «Балкария» ансамблибиз да къатышхан эди. Билемисиз, узакъ регионладан келген конкурсчула эм башха къонакъла аны тепсеуюн болмагъанча бек жаратхандыла. Сора ала къайсы миллетни келечилеридиле деп соргъанларында, бир  халкъны  келечилери болгъаныбызны уллу ёхтемлик бла айта эдим. Башкирлиле бла татарлыла уа бютюнда бек сейирсине эдиле тиллерибизни ушагъанына, – дейди устаз.

Анда берген дерсини юсюнден  а ол  былай айтханды:
- Манга тюшген классны  окъуучуларыны  асламы эрменлиле эдиле. Аланы  уллу эс буруп  тынгылагъанлары  мени бек къууандыргъанды. Дерсде танышыу теманы берген эдим. Ушакъны  къураугъа бир бирлерине ал бермей къатыша эдиле.  Теманы ачыкълагъаныма, сабийлеге да ыразыма. Нек дегенде ол эригиулю ётсе, школчула анга тири къатышыргъа излерик тюйюл эдиле, – дейди  педагог.
Къабарты-Малкъардан бу эришиуге къатышхан устазлагъа кёл этдирирге КъМР-ни жарыкъландырыу  эм илму министри Анзор Езаов да баргъан эди. Ол, республиканы келечилери тийишли даражада хунерлерин кёргюзтгенлерин белгилеп, алагъа ыспас этгенди.

Устазны кюнюнде уа Тейрикъулланы Зухура  КъМР-ни  Жарыкъландырыу  эм илму министерствосуну Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Башда билдиргенибизча, бу кюнледе уа Зухура Исхаковна Владикавказда ётген форумдан къайтханды. Анда да ол кесини сынамындан доклад этип, ана тилге юйретиу бла байламлы амалланы юслеринден айтханды.
 

 

Таппасханланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.