АУУШХАННЫ АСЫРАУ АДЕТЛЕГЕ КОНТРОЛЬ БОЛУРГЪА ТИЙИШЛИДИ

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жер-жерли самоуправление, муниципал биригиулени жамауат палаталары эм толтуруучу власть органлада жамауат советле бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны         жыйылыуунда сёз ёлгенлени асырау эм къабырланы тап тутууну юсюнден баргъанды.  Анга дин ахлула, районланы бла шахарланы администрацияларыны, муниципалитетледе жамауат палаталаны келечилери къатышхандыла.

Жыйылыуну аллында комиссия тинтиуле бардыргъанды, бу жаны бла болгъан проблемаланы сюзгенди. Комиссияны башчысы Доти Бажев айтханыча, тинтиуле адамланы, дин организацияланы да жанындан эс бурулгъаныны хайырындан къабырла тап халдадыла.

Республиканы муслийманларыны дин управленияларыны таматасыны орунбасары Алим Сижажев ала 2004 жылда ауушханны асырау къалай ётерге тийишлисини юсюнден бегим чыгъаргъанларын эсгертгенди, аны юсюнден китап да басмаланнганды. Ол дин арада бу жаны бла башха-башха оюмла болгъанларын да  айтханды. Аладан бири ёлгенни къабыргъа кече салыуду, анга власть эм право низамны сакълаучу органла мычымай эс бурургъа керекдиле, дегенди. 

Православный килисаны келечиси Константин Осипов а асырау адетлени бардырыуда мюлк жаны бла чурумла чыкъгъанларын, ёлгенни къабырлагъа элтген транспортну эскилиги бла байламлы проблеманы да кётюргенди. Сёз ючюн, Прохладна шосседе «Новое» къабырлада дин тёрелени этерча суу, электричество тийишлисича тартылмагъандыла, аны кесине жолла да тапсыз халдадыла. Ол ёлгенни къалай асыраргъа кереклисини юсюнден информацияны жокълугъун да чертгенди.

Жыйылгъанла къабырлагъа эм ауушханны асырау адетлеге власть органланы, жамауатны жанындан дайым къаралыргъа, контроль этилирге керекди, быллай жерлени тап халда тутуу халкъны маданияты къаллай даражада болгъанын ачыкълагъан шартды деген оюмгъа келгендиле. Ахырында ала районланы бла шахарланы администрацияларына, муниципалитетлени палаталарына эсгертиуле жарашдыргъандыла, деп билдиредиле республиканы Жамауат палатасыны пресс-службасындан.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.