ТЕРК ИШЛЕГЕН ИНТЕРНЕТ ЭЛЛЕГЕ ДА КЕЛЕДИ

«Ростелеком» Къабарты-Малкъарда Зольск эмда Бахсан районлада сетевой инфраструктура къурагъанды. Компанияны специалистлери Малка, Сармаково, Залукокоаже, Атажукино, Кишпек эм Тёбен Куркужин эллеге битеуда 135 километр оптика кабель созгъандыла. Аны хайырындан энди алты мингден артыкъ юйде терк ишлеген интернет барды. Инфраструктураны къурулушун «Ростелеком» кесини инвестициялы планына тийишлиликде бардыргъанды, деп билдиргендиле аны регионда бёлюмюнден.

«Оптика сетьлени компания шахарлада, элледе да айныта барады. Бюгюнлюкде республикада юйлени 70 процентинде барды аны интернети. Адамла къуру аны угъай, Wink мультимедиа платформаны, видео бла къарау системаланы, башха сервислени да хайырланыргъа боллукъдула. Быйылны ахырына дери биз оптиканы энтта да тёрт элге тартыргъа сюебиз», - дегенди компанияны республикада бёлюмюню башчысы Залим Хутов.

Оптика сетьни хайырындан элледе интернет тюз шахарладача алай терк ишлейди, качествосу да иги болады. Сагъынылгъан цифра сервисле заманны зауукълу ётдюрюрге, юйню къоркъуусузлугъун жалчытыргъа да болушадыла.

«Аллай сервислеге бизде шахарладан аз сурам жокъду. Терк ишлеген интернет  адамлагъа информация табаргъа, аны бир ьбирлерине жиберирге, жумушларыны юйден чыкъмай тамамларгъа, Госуслуги порталны хайырланыргъа себеплик этерикди», - дегенди Кишпекни башчысы Артур Эльбердов.

 

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.