ТЮЗ ШАРТЛА – ТИЙИШЛИ СУБСИДИЯЛА

КъМР-ни Къурулуш эмда ЖКХ министерствосунда бардырылгъан кенгешде жашау журтланы рыногунда багъаланы мардасы жаны бла статистика къарауну кезиуюнде ачыкъланнган кемчиликле сюзюлгендиле. Аны ишине къырал статистика службаны Шимал-Кавказ федерал округда управлениясыны башчысыны орунбасары Аурика Гаштова да къатышханды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Аллай тинтиуле «Инсанланы жашау журтла бла жалчытыргъа эмда коммунал жумушла ючюн тёлерге къыралдан себеплик этиу» деген энчи къырал программагъа кёре бардырыладыла. Жыйылыуда айтылгъаныча бир квадрат метрни багъасын билиу социал жаны бла магъаналыды. Нек дегенде ол, юй сатып алгъанлагъа берилиучю субсидияланы тергегенде эсге алынады.

Сёз ючюн Къабарты-Малкъарда бир квадрат метрни багъасы 48197 сомду. Алай бир-бирле уа, фатарла сатылмагъанларыны неда аланы багъалары бек аз болгъанларыны юсюнден билдиредиле статистика службагъа. Ол а аллай шартланы тюз болгъанларына ишеклик туудурады. Алагъа кёре субсидияланы ёлчеми да аз болады, фатар сатып алыргъа жетмей къалады.

Аурика Гаштова кенгешге къатышханлагъа анга бек уллу эс бурургъа, тюз шартла кёргюзтюрге чакъыргъанды. Билдириуле жаланда республикада бу сферада халны ачыкълауда хайырланыллыкъларын да чертгенди.

 

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.