НАРКОТИКЛЕГЕ УГЪАЙ ДЕР ЮЧЮН

Наркотиклеге къажау «Сабийлерибизге саулукъ эм къоркъуусузлукъ» деген акция Къабарты-Малкъарны алты маданият юйюнде ётгенди.

КъМР-де МВД-да къуллукъ этгенлени бир къаууму бла бирге тамата классланы окъуучулары бла ушакъ этерге республиканы Саулукъ сакълау министерствосундан психиатр-нарколог эм инфекционист врачла да келгендиле. Къонакъла сабийлени жашауну аман жолуна ажашмай, спорт бла кюреширге, маданиятха табыныргъа чакъыргъандыла. Полициячыла аманлыкъчылыкъ ючюн законодательствогъа кёре къаллай жууапха тартылыргъа боллугъун билдиргендиле.

Кесини насийхат сёзлерин Нальчикни администрациясыны Билим бериу департаментини специалисти Теммоланы Фаризат да айтханды.  Саулукъ сакълау министерствону келечилери уа наркотикле къаллай хатагъа келтирликлерин ангылатхандыла, деп билдиредиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

 

Баллиланы Алина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.