БИТЕУ КОМАНДА ЗАЧЕТДА ЭКИНЧИ ЖЕРНИ АЛГЪАНДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Кисловодск шахарда кикбоксингден Ставрополь крайны ачыкъ кубогу бла « Ставропольени ышаныулары» деген турнир бардырылгъанды. Ол «лоу-кик» эм «лайт-контакт» бёлюмледе ётгенди. Ары алты жылдан башлап онсегиз жылгъа дери Подмосковьеден эм Россейни къыбыла регионларындан 300-ден артыкъ гёжеф къатышханды.

Къабарты Малкъарны жыйымдыкъ къаууму да бу эришиуледе отуз алты майдалгъа тийишли болгъанды. Аладан онтогъуз- алтын, сегиз - кюмюш, тогъуз доммакъ майдалла болгъандыла. Битеу команда зачётда КъМР-ни къаууму экинчи жерни алгъанды.

Гёжефле Къудайланы Алимде, Кучменланы Рустамда, Анзор Сасиковда, Арсен Шешевде эм Мурат Шериевде жарау этедиле.

КъМР-ни кикбоксинг Федерациясыны таматасы Къудайланы Алим «Эришиулени эм иги тренери» деген даражалы призге тийишли болгъанды.

 

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.