Эки суратчыбыз – академикле, сегизи уа – саугъалыла

 Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Миллет музейинде къууанчлы да, саугъалы да жыйылыу баргъанды. Россейни художестволу академиясы Къабарты-Малкъарны Художниклерини союзу бла бирге республиканы 100-жыллыгъы бла байламлы бардырылгъан конкурсда хорлагъанланы хурметлегендиле.
Бу ариу жумушну бардырыргъа КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев келгенди. Ол республиканы Башчысы Казбек  Коковну атындан конкурсха къатышханланы, хорлагъанланы, аланы къууанчларына  келгенлени да   алгъышлагъанды. «Бу конкурс энчиди – ол Къабарты-Малкъарны юбилейине аталгъанды. Алай бла  бек тийишлиле сайланнгандыла. Республиканы интеллигенциясына быллай хорламланы магъаналары уллуду. Россейни художестволу академиясыны тёречилери бизни суратчыларыбызгъа быллай бийик багъа бергенлери къууандырады эм мындан ары андан да бийик жетишимлеге жетерге  кёллендиреди», – дегенди ол.
Республиканы маданият министри Мухадин Кумахов да алгъышлагъанды хорлагъанланы. «Бюгюн бизни дагъыда эки суратчыбыз академикле болгъандыла. Алгъын бизде аланы санлары беш эди, бюгюн а ала жетиге жетгендиле. Къабарты-Малкъар фахмулуланы жериди деп махтаныргъа боллукъбуз», – деп, министр академик даражаны алгъан Руслан Цримовну бла  Арсен Гучапшевни къолларын тутханды.
Россейни художестволу академиясыны вице-президенти, ол академияны академиги  Андрей Бобыкин  да келген эди бизни къууанчыбызны бютюнда бийик этерге. Ол Россейни художестволу академиясыны президенти Зураб Церетели республиканы Башчысы Казбек Коковха Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъы бла байламлы ийген алгъыш къагъытны окъугъанды. Ызы бла  Къабарты-Малкъарны халкъ художниги Руслан Цримовну эмда скульптор Арсен Гучапшевни алгъан академик даражалары, келе тургъан юбилейлери бла да алгъышлагъанды.
Ызы бла Къабарты-Малкъарны Художниклерини союзу бирге бардыргъан конкурсда хорлагъан сегиз суратчыгъа саугъала берилгендиле.
Москвадан дагъыда болгъанды къонакъ. Россейни художестволу академиясыны член-корреспонденти, бу конкурсну къурагъан Сергей Ступин ишлеген жерини, кесини да атындан бу ишге тири къатышханлагъа Ыразылыкъ къагъытла бергенди.
Башда айтылгъан академияны академиги Александр Рубец: «Биз бюгюн Къабарты-Малкъарны аламат суратчыларын саугъалайбыз. Аланы битеу къыралда, дунияда да биледиле. Быллай иги ишлеге аталгъан конкурсла энтта да барып турлукъларына, тёреге айланырыкъларына ийнанама», – дегенди ол.
Ол кюн Миллет музейде «Адам. Табийгъат. Алам» деген кёрмюч бара эди.  Аны залларында айлана, искусствоведенияны доктору Татьяна Астраханцева: «Бюгюн бу жарыкъ тюбешиу жюрегими къууанчдан толтургъанды. Бу ХХI ёмюрде  кёп тюрлю стильлени кёрмючюдю», – деп белгилегенди.

Мусукаланы Сакинат.
Суратда:  Акъкъызланы 
Имара саугъаланады

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.