Къабарты-Малкъар къырал университетде – Эрмитажны кюнлери

Къабарты–Малкъар къырал университетни  бла Эрмитажны араларында байламлыкъ бизни республикада жаш тёлюге деп къуралгъанды, аны чеклеринде  билим бериу эм жарыкъландырыу проектле бардырыллыкъдыла. Бу кюнледе, университетни токъсанжыллыгъына аталып, вузда Эрмитажны кюнлери ётгендиле.

Эрмитажны археология бёлюмюню орунбасары Юрий Пиотровский айтханнга кёре, алгъын музей регионлада жаланда кёрмючле къурай эди, ара ачылгъанлы уа уллу проектле этерге, кёбюрек студентлени, школчуланы  къатышдырыргъа онгла чыгъадыла. Аны бла бирге кёрмючле да боллукъдула. Бу огъурлу иш, маданият жаланда Москвада, Санкт – Петербургда эм башха уллу шахарлада болуп къалмай, гитче шахарлада да сезилсин, жаш тёлю битеу уллу къыралыбызда атлары айтылгъан адамланы билсинле деген ахшы умутла бла къуралгъанды. Жарсыугъа, Россейде маданият дуниясында бирлик болмагъаны ючюн, аны кючю юйретиу ишде хайырланмай тургъанды.  
«Эрмитаж Къабарты – Малкъарда  университет бла байламлыкъны  2016-чы жылдан бери жюрютеди, бизни археологларыбыз мында ишлейдиле, лекцияла да окъуйдула. Археологла боллукъ студентле Эрмитажда стажировка да ётедиле. Москваны билим, маданият жаны бла онгларын КъМКъУ кесини ишинде хайырланады», – дегенди Юрий Пиотровский. «Эрмитаж – Кавказ» деген араны ачылыуу университетни юбилейине жораланнганды. «Тёгерек столда» Кавказда бардырылгъан геральдика тинтиуле сюзюлгендиле. 
Эрмитажны кюнлери Грозныйде, Владикавказда да болгъандыла, алай анда байламлыкъла кёрмючле бла чекленип къалгъандыла. 
Университетни ректору Юрий Альтудов Адыгеяны эм Къабарты – Малкъарны халкъ устасы Ася Еутыхны кёрмючю  бек магъаналы иш болгъанын чертгенди. «Биз университетни токъсанжыллыгъына жетишимлерибиз бла жетгенибизге ёхтемленебиз. Бусагъатда вузда онсегиз минг студент окъуйду, ала бизге къыркъ сегиз къыралдан келгендиле. Россейни бек айныгъан университетлерини санына киребиз. Эришиуден ётюп, «Приоритет 2030» деген программагъа киргенбиз», – дегенди Альтудов.
Пресс-конференцияда Юрий Пиотровский, Ася Еутых, «Эрмитаж – Кавказ» араны директору Альберт Саральп, Эрмитажны къуллукъчулары Юлия Марченко, Андрей Мазуркевич сёлешгендиле. Ала айтханнга кёре, студентле, жаланда Къабарты – Малкъарны тарыхы бла чекленмей, битеуда Кавказны юсюнден кёп зат билликдиле, лекцияланы белгили алимле окъурукъдула.
Дагъыда суратчы Ася Еутыхны кёрмючю къуралгъанды. Ол: «Мен художестволу школдан сора Карачаевскде билим алгъанма, артда уа Краснодарда, алай биз Эрмитажны ишчилери жазгъан китапланы къолубуздан кетермей эдик, бюгюнлюкде да ала мени библиотекамдадыла. Эрмитажда энчи кёрмючюм ачылгъанда, бек къууаннган эдим, бюгюнлюкде уа ишлерими бу университетде кёргюзтеди бу айтхылыкъ музей, ол мени ёхтемлендиреди», – дегенди. Ызы бла уста Кавказда не заманда да кёп миллетле жашагъанларын, алай аланы барысын да ариулукъ бирлешдиргенин чертгенди . 
Дагъыда студентле Россейни халкъ артисти Александр Сокуровну сохтасы Андрей Кречетовну «Эрмитаж. Посвящение Рембрандту» деген фильмине къарагъандыла. Музейни ишчилери Нальчик шахарны 33-чю номерли школунда «Эрмитаж – класс» клубха жюрюген сабийле бла да тюбешгендиле. 

Байсыланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.