Юйлени жылытыучу кезиуге тынгылы тюберча

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде отлукъ-энергетика комплексни предприятиялары кюз арты-къыш кезиуге къалай хазырланнганлары сюзюлгенди. 

Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министр Алим Бербеков, депутатланы аллында сёлеше, жылытыу кезиуге хазырланыугъа 739,5 миллион сомгъа жууукъ берилгенин, 11 октябрьге айтханда, андан 676,3 миллион сомдан асламы къоратылгъанын билдиргенди. Бюгюнлюкде кёп къатлы юйле барысы да жылытыугъа хазырдыла – 2584  мекям. 
Районланы бла шахарланы жер-жерли администрацияларыны башчылары жашау журтланы хазырлыкъларыны паспортларына къол салып, 1 сентябрьге дери министерствогъа жибергендиле. Котельняла, жылыу эм суу ызла республикада барысы да хазырдыла. Нальчикде уа 66 котельнядан 62-си, жылыу ызланы 274  километринден 257,5 километри излемлеге келишдирилгендиле. 
Министр билдиргенича, бюджет сфераны мекямлары, социал сфераны объектлери да жорукъланы толтургъандыла. Жашау журт-коммунал комплексни объектлеринде аварияланы болдурмаз ючюн районлада энчи диспетчер къауумла ишлейдиле. 
Экология, технология эм атом надзор жаны бла федерал службаны Кавказда управлениясыны бёлюмюню таматасы Сергей Пеганов да сёлешгенди жыйылыуда. Ол белгили этгенича, организацияны къуллукъчулары муниципал къуралыулада жылытыу кезиуге хазырланыу жаны бла 55 комиссияны ишине къатышханды, жылыу бла жалчытыу 21 организациядан 16-сыны иши тинтилгенди. Битеуда бирге 511 бузукълукъ ачыкъланнганды, ала кетерилгенден сора 12 организацияны ишине иги багъа берилгенди. 65 муниципал къуралыу жылытыу кезиуге къалай хазыр болгъанлары да сюзюлгенди, ала барысы да излемлени  толтургъанлары ачыкъланнганды. 
Докладчы бу кезиуге кёп къатлы юйлеге башчылыкъ этиу компанияла да хазырланыргъа керек болгъанларын эсгертгенди. Алай аладан бирлери бу ишге жууаплы кёзден къарамайдыла. 
– Администрацияла бу жанына да эс бурургъа керекдиле. Жорукълагъа тийишлиликде, кёп къатлы юйлеге башчылыкъ  этиу компанияланы хазырлыкъларыны паспортлары болмаса, муниципалитетни ишине берилген багъа да тюрленирге боллукъду,-деп чертгенди ол.
Депутатланы соруулары кёп болгъанды. Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысы Михаил Афашагов жылытыу кезиуге кемчиликле бла хазырланнган организацияланы жууаплылыкъларын билирге сюйгенди.  Алим Бербеков айтханыча, организация, ол къырал неда энчи иели болгъанына да къарамай, борчларын толтурургъа керекди.  
Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетни башчысыны орунбасары, ЛДПР фракцияны таматасы Владимир Безгодько осал халгъа келген жылыу ызланы алышыуну юсюнден айтханды. 
Къурулуш, жашау журт-коммунал мюлк эм отлукъ энергетика жаны бла комитетни таматасы Руслан Токов а ЖКХ-ны тапландырыу жаны бла магъаналы жумушла толтурулгъанларын белгилегенди. Болсада аланы асламы эски болгъанды, инженер оборудование осал халгъа жетгенди. Ол а коммунал жумушланы толтуруугъа чырмайды, аны хатасындан жылыу ызлада зырафлыкъ ёседи, предприятияланы борчлары да кёбейедиле. 
Кенгешге къурулуш, ЖКХ эм ТЭК министрни кенгешчиси Борис Балагов да къатышханды эмда соруулагъа жууапла бергенди. 
«Правительстволу сагъатха» хазырлана, профильли комитет ишчи тюбешиуле, сёлешиуле бардырып, кемчиликлени кетериу жаны бла эсгертиулени хазырлагъанды. Депутатла, сюзюлген соруу бла байламлы оюмларын айтып, аны къабыл кёргендиле. 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы. 

 

Президиумда уа башха соруулагъа да къаралгъанды. Депутатла Парламентни кезиулю пленар жыйылыуун 27 октябрьде бардырыргъа келишгендиле. 
«2023 жылда КъМР-де урунуу рынокну болумуну коэффициентин тохташдырыуну юсюнден» республикалы законну проектин сюзгендиле. Дагъыда федерал законланы проектлерине, законодательный башламчылыкълагъа да къаралгъанды. Алада сабийлени саулукъларына эм айныуларына заран салгъан билдириуледен къоруулауну, къырал эм муниципал жумушланы толтурууну, инсанланы саулукъларын сакълауну юслеринден баргъанды сёз.
Тюрлю-тюрлю сфералада уруннганланы КъМР-ни Парламентини Сыйлы грамотасы бла саугъалауну юсюнден оноу да чыгъарылгъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.