КЪУДЕЙ АЛИМ И КЪАЛЭНЫЩIЭ

Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ Урысейм кикбоксингымкIэ и федерацэм и зи мычэзу конференцэ. Абы къыщыхахащ зэгухьэныгъэм и унафэщIхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ гъэсакIуэ цIэрыIуэ Къудей Алим иджыблагъэ хагъэхьащ Урысейм КикбоксингымкIэ и федерацэм (ФКР) и гъэзэщIакIуэ комитетым.

Зэгухьэныгъэм и КIэлъыплъакIуэ совет нэхъыщхьэм и тхьэмадэ Хасиков Бату къигъэлъагъуэри федерацэм и гъэзэщIакIуэ комитетым хагъэхьащ цIыхуибгъу. Абыхэм яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым КикбоксингымкIэ и федерацэм и президент Къудей Алим. ГъэзэщIакIуэ комитетым хэтхэм илъэсиплI пIалъэкIэ я къалэнхэр ягъэзэщIэнущ.

Къудей Алим WAKO дунейпсо категорие зиIэ судьящ, КъБР-м КикбоксингымкIэ и командэ къыхэхахэр щагъэхьэзыр центрым и тренер нэхъыщхьэщ. Абы и гъэсэнхэм яхэтщ мыхьэнэшхуэ зиIэ урысейпсо, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ.

КЪЭХЪУН Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ