Я ФЭЕПЛЪЫР МЫКIУЭДЫЖЫНЩ

Налшык къалэм щекIуэкIащ 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м къэхъуауэ щыта гузэвэгъуэш­хуэм теухуа пэкIу. Хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэу абы щыгъуэ хэкIуэдахэм я фэеплъым КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр трилъ­хьащ.

Фэеплъ зэхуэсым хэтащ жы­лагъуэ лIыкIуэхэр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр.
«Зыми хуэбгъэгъу мыхъуну а щIэпхъаджагъэр илъэс 17 хъуа­-уэ гуауэшхуэу псоми ди псэм ­телъщ. Дэ хэкIуэдахэм ди щхьэр лъахъшэу яхудогъэщхъ, республикэр террористхэм ящызыхъумауэ щытахэм я лIыхъужьыгъэм пщIэ худощI. Террористхэмрэ ахэр къызыкъуэгушхукI­хэмрэ я гущIэгъуншагъэмрэ щIэп­хъаджагъэмрэ гъунапкъэ зэримыIэр ноби ди нэгу щIокI. Абы и щыхьэтщ дунейм и щIы­-  пIэ куэдым, ди къэралри яхэту, къыщыхъу хьэкIэкхъуэкIагъэхэр. Апхуэдэщ Киев ­тепщэныгъэр щызыIыгъхэм зэ­хащIыхьхэр. Дэ псоми ди къалэнщ террористхэр тегушхуэныгъэ тхэлъу зэтеткъу­тэну. Властым и органхэм, хабзэхъумэ IэнатIэ­хэм, зэрыщыту цIыхубэм ди ­къарур зэдгъэ­у­Iу­мэщ а цIыхугъэншагъэм ды­щы­пэлъэщынур, ­мамырыгъэ ди щIыналъэм щыз­этедгъэувэ­фы­нур», - жиIащ КIуэ­кIуэ Казбек къы­зэхуэсахэм захуигъазэри.
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Павлов Василий пэкIум кърихьэлIахэм ягу къигъэкIыжащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэм я лIы­хъужьыгъэм и фIыгъэкIэ Налшык къытеуахэр зэрызэтракъутар. Ауэ IэщэкIэ зэщIэузэда ­бандитхэм абы щыгъуэ хабзэм  и хъумакIуэу 35-рэ яIэщIэкIуэдащ. «Абыхэм я щIыхькIэ къэрал властым и органхэм я дэIэ­пы­къуныгъэкIэ республикэм фэ­еплъ­хэр щагъэув, лIыхъужьхэм  я цIэхэр школхэмрэ уэрамхэмрэ фIащ, хэкIуэдауэ щыта ди лэ­жьакIуэхэм я унагъуэхэм сытым дежи муни­ципальнэ властхэм дэIэпыкъу­ныгъэшхуэ ират», - къыхигъэщ­хьэхукIащ Павлов ­Василий.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.