КЪОЛ ХУНЕРГЕ ЮЙРЕТИУГЕ-ЖАНГЫ АМАЛЛА

Окъуу жыл башланнганлы бери орта профессионал билим берген колледжледе «Билим бериу» миллет проектни «Жаш профессионалла» деген федерал проектин жашауда бардырыуну  чеклеринде бюгюннгю жашауну излемлерине  келишген усталыкълагъа тюшюндюрген жангы мастерскойла ачылгъандыла. Сёз ючюн, аллай окъуу махкемелени санында Б.Хамдохов атлы Къабарты-Малкъар аграр промышленность колледжни Майский шахардагъы филиалы, Прохладныйде кёп профильли колледж, Бахсанда эл мюлк колледж, Нальчикде биринчи  номерли интернат-школ, ара шахарыбызда женгил промышленностьну колледжи, сатыу-алыу-технология колледж, бирсиле да бардыла.

Эсигизге салайыкъ, сагъынылгъан проектни жашауда бардыра, башха-башха усталыкълагъа тюшюндюрген мастерскойла эм алгъа республикабызда Нартандагъы бешинчи номерли интернат-школну Заюково элдеги филиалында, Майский шахарны бир-бир предметлени терен окъутхан ючюнчю номерли школунда ачылгъан эдиле. Бу проектге тюшер ючюн а окъуу махкемеле биринчиден конкурсдан ётерге керек боладыла. Ызы бла уа алагъа сагъынылгъан мастерскойланы къурарча ырысхы бёлюнеди.

Аланы ачылыулары уа жаланда ол окъуу махкемелени кеслерине угъай, саулай да регионну орта усталыкъ билим берген бёлюмюне къыйматлыды. Аны алайлыгъын бу жумуш бла байламлы къууанчлы жыйылыулада ведомстволу министр Анзор Езаов, колледжлени бла лицейлени директорлары, бирси къонакъла да чертгендиле.

Бюгюнлюкде башха-башха усталыкълагъа сурам ёсе баргъан заманда, жашла бла къызла колледжлени бошагъанларындан сора кеслерини къол хунерлери бла жамауат арасында баш кечиндирирча  амалла  къуралгъанлары-ол, айхай да, кёллендирген шартды. Бу проектни саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанлагъа да къайгъырыулугъу да ахшы ышанды.

Сёз ючюн, жашла бла къызла мында къурулуш, аш хазырлагъан, кийим тикген, чач къыркъгъан дегенча ызлада усталыкълагъа тюшюнедиле. Андан тышында да, хар махкемени профилине тийишлиликде бёлюмле ачыладыла – «промышленность эмда инженер технологияла», «электромонтаж», «кабель ызланы ток бериуде хайырланыу»,-дагъыда башхала. Школ-интернатланы, лицейлени бошагъанла саулукълары бла байламлы бирси жерледе окъуялмасала да, усталыкъгъа тюшюнюрча, бютюнда аны сайларча онгланы барлыгъы уа ахшы шартды.

Республикада бу проект мындан арысында да бардырылыргъа белгиленеди. 2023-2024 жыллада бирси районлада орналгъан лицейледе, школ-интернатлада мастерскойланы  урунууну рыногуну излемлерине тийишлиликде ачып, жашланы бла къызланы къол  хунерге тюшюндюрюр мурат барды. Къошакъ усталыкъ билим  бериуню программалары кёбейтиле, окъутуу да игилендириле баргъаны бу бёлюмню айнырына себеплик этгенлери бла бирге жаш тёлю, ол санда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанла, кеслерине хунер сайлаялгъанлары аланы тамблагъы кюнлери бла байламлы ышаныулукъну туудургъан шартды.

 

Трамланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.