ПРЕЗИДЕНТНИ 70-ЖЫЛЛЫГЪЫНА – ЖОРАЛАП

Республиканы Спорт министерствосундан билдиргенлерича, Чеченни ара шахары Грозныйде Олимпиадагъа хазырланыуну Владимир Путин атлы арасында дзюдодан Россейни клуб чемпионаты бардырылгъанды. Анда тёрели саугъала эм 20 миллион сом саугъа фонд ючюн 13 эр киши бла 5 тиширыу команда эришгендиле.  Анда  Нальчикни «Локомотив» клубуну спортчулары къыйын сермешледе ючюнчю жерге чыкъгъандыла. Аланы тренерле Залим Гаданов бла Руслан Ким хазырлагъандыла.
Россейни сыйлы тренери Залим Гаданов: «Быйыл  командабызгъа, сынамлы дзюдочуладан сора да, магъаналы къырал эм халкъла аралы эришиуледе усталыкъларын ёсдюрюрча жаш спортчуланы да къошханбыз. Алай бла биринчи быллай уллу эришиуюбюз жетишимли башланнганды»,- дегенди.

Биринчи жерге - Чеченни «Ахмат» командасы, экинчиге уа Санкт-Петербургну  «Явара-Нева» къаууму чыкъгъандыла.

Эришиуле Президентни 70-жыллыгъына аталгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.