IЭМАЛЫЩIЭХЭР КЪАГЪЭСЭБЭП

Нэхъ цIыкIу дыдэхэм къыщыщIэдзауэ, дэтхэнэри зэрыхъукIэ щыгъуазэу щытын хуейщ гъуэгухэм зэрыщызекIуэ хабзэхэм ящыщу нэхъыщхьэхэу лъэсырызекIуэм ехьэлIахэм. Ди республикэм и сабий садхэм я гъэсэнхэми а щIэныгъэр бгъэдалъхьэ, IэмалыщIэхэр къагъэсэбэпурэ. Апхуэдэщ гъуэгу хабзэхэм ятещIыхьа театр теплъэгъуэ цIыкIухэр зэрагъэувыр, джэгу мардэм ит дерсхэр гъэсапIэхэм зэрыщрагъэкIуэкIыр, нэгъуэщIхэри.

 
УФ-м и МВД-м Лэскэн щIыналъэм щиIэ IэнатIэм къэрал автомобиль инспекцэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэмрэ Урыху къуажэм и сабий сад №1-м, Анзорей жылэм дэт курыт школ №I-м и нэIэм щIэту лажьэ гъэсапIэм я IэщIагъэлIхэмрэ зэгъусэу йолэжь гъуэгум щызекIуэ хабзэхэр цIыкIухэм егъэщIэным. Интернетым и Iэмалхэр я Iэдэжу, сабийхэр автомобиль гъуэгум «трашэри» абы щекIуэкI Iуэхугъуэхэм «хагъэтщ». Абдеж гъуэгу инспекторхэм сабийхэм къыщыгурагъаIуэ сыт хуэдэу икIи дапщэщ гъуэгум узэпрыкIын, укъэувыIэн е зыщыпIэжьэн хуейми. IэщIагъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, нэрылъагъу ящыпщI псори нэхъыфIу къащтэ икIи къагуроIуэ а цIыкIухэм. 
КъинэмыщIауэ, сабийхэр щоджэгу гъуэгум щызекIуэ хабзэхэм ятещIыхьауэ гъэсакIуэхэм ягъэув театр теплъэгъуэ цIыкIухэм. Апхуэдэу таурыхъым хэт лIыхъужьхэм я фащэхэр ящыгъыу, гъэсакIуэхэри абыхэм я гъэсэнхэри яфIэфIу, яфIэхьэлэмэту утыкум щоджэгу, гъуэгум щызрихьэлIэнкIэ хъуну лъэпощхьэпохэм хэкIыпIэ зэгъусэу къыхуагъуэту. Пэжымрэ щыуагъэмрэ зэхегъэкI а псоми набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъ гъуэгу инспекторым. 
ГъэсакIуэхэри инспекторхэри и телъхьэщ апхуэдэ зэдэлэжьэкIэм. Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, а Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр хуабжьу сэбэпщ, сабийхэм гъуэгу хабзэхэр щаджкIэ. Хэгъэзыхь лъэпкъ Iуэхум хэмылъу, джэгур зи лъабжьэ а дерс щхьэпэхэм цIыкIухэр щыжыджэрщ, нэхъыщхьэращи, гъуэгум теухуауэ зыхуеину щIэныгъэр тыншу къащтэ. 
Зыхэта Iуэхум мыхьэнэ зэриIэр къыхагъэщу, инспекторхэм сабий гъэсапIэхэм екIуалIэ цIыкIухэм ират «ЛъэсырызекIуэм и дэфтэр» тхылъыр. Абы сурэткIи тхыгъэкIи къыщыгъэлъэгъуащ гъуэгум щызекIуэ хабзэхэу лъэсырызекIуэм ехьэлIахэм я нэхъыщхьэхэр. 
 

ТАМБИЙ Линэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.