ЭЛ МЮЛК ПРОИЗВОДСТВО АЙНЫЙДЫ

Шимал-Кавказстатны билдириуюне кёре, Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде эл мюлк производство 3,7 процентге кёбейгенди, былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде. Алай  бла ол29,6 миллиард сомгъа жетгенди, деп белгилегендиле республиканы Эл мюлк министерствосунда.

Битимчилик бёлюмде тирлик жыйыу  бошалмагъанды. Тергеулеге кёре ол да былтыргъы кёрюмдюледен эсе игиди. Малчылыкъны юсюнден айтханда, быйыл январьдан башлап августха дери 4,3 процентге аслам эт чыгъарылгъанды, 3,1 процентге кёбюрек сют сауулгъанды эмда 2,6 процентге кёп жумуртха жыйылгъанды. Эсепле  озгъан жылны бу кезиуге кёрюмдюлери бла тенглешдирип  чыгъарылгъандыла.

Малланы саны да 1,1 процентге кёбейгенди, дейдиле ведомствода. Быйыл биринчи сентябрьге мюлклени барында да 273,2 минг мал бар эди. Ол санда 137,5 минг ийнек. Къойладан бла эчкиледен а 422,4 минги эсепге тюшгенди.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.