КЪЫРАЛНЫ ЖАНГЫ СУБЪЕКТЛЕРИНДЕ «ЕДИНАЯ РОССИЯНЫ» БЁЛЮМЛЕРИ АЧЫЛГЪАНДЫЛА

Донецк эм Луганск республикалада эмда  Херсон эм Запорожье областьлада «Единая Россия» партияны бёлюмлери ачылгъандыла. Ол жаны бла оноу партияны Баш советини жыйылыуунда чыгъарылгъанды.

«Единая Россияны» башчысы Дмитрий  Медведев белгилегенича,  жангы субъектледе битеу инфраструктура сингдирилирге керекди. Ол санда партия жаны бла да. «Жеринде кадрланы къалай сайласакъ да, ишибизни тирилиги, партия проектлени тамамлау да анга кёре боллукъдула. Ол угъай, регионланы къыралгъа  къошулуулары да. Партияны жандауурлукъ иши андан ары бардырыллыкъды, инсанла бла байламлыкъла жалчытыргъа керекдиле»,-дегенди ол.

Партияны жангы регионлада бёлюмлерини секретарьлары да салыннгандыла. Аланы баш советни таматасы Андрей Турчак кёргюзтгенди. Алай бла Донецкде партияны   бёлюмюне таматалыкъны регионну оноучусуну къуллугъун толтургъан  Денис Пушилин этерикди. Луганскда уа ЛНР-ни Халкъ Советини башчысы   Денис Мирошниченко сайланнганды. Запорожьеде партияны регион бёлюмюне башчылыкъны Мелитопольну администрациясыны таматасы Галина Данильченко этерикди.  Херсонда  «Единая Россияны» Къырал Думада фракциясыны башчысыны орунбасары, партияны регионда жандауурлукъ  ишин бардырыугъа жууаплы   Игорь Кастюкевич  салыннганды.

  Денис Пушилин айтханыча, регионда халкъ партияны  жандауурлукъ болушлугъун унутмагъанды. «Донецк Республика» жамауат къымылдауну юч минг келечиси партиягъа киргенлерин билдиргендиле, 13,5 минг адам а аны жанлыланы тизгининдедиле.   «Кертисин айтханда, «Донецк Республика» къымылдауну бла «Единая Россияны» Ата журтубузгъа сюймеклик, адамлагъа болушургъа итиниулюк бирикдиредиле»,-дегенди ол.

Луганскда уа «Луганщинагъа – мамырлыкъ» жамауат биригиуню жюзден аслам  келечиси «Единая Россияны» жанлыланы тизгинине къошулгъандыла, деп билдиргенди   Денис Мирошниченко.    Игорь Кастюкевич да Херсон областьны халкъыны асламы партиягъа кирирге хазыр болгъанларыны юсюнден айтханды. «Кёп жылланы ичинде бизге болушургъа сёз берип, жукъ да этилмей тургъанды. Алай  «Единая Россия» уа керти ишлени партиясы болгъанын кёргюзтгенди. Аны адамла кёргендиле, ангылагъандыла»,-дегенди ол.

Жангы регионлада къурау комитетле да боллукъдула. Ала партияны регион бёлюмюню политсоветлерини къауумларын сайлап, Баш советни президиумуну къараууна берликдиле.

Андрей Турчак «Единая Россияны» фракциясына РФ-ни  жангы субъектлеринде айырыучула бла байламлыкъланы къураугъа жууаплыланы да белгилегенди -   ДНР-де – Зураб Макиев, ЛНР-де – Виктор Водолацкий,   Запорожье  областьда – Артём  Бичаев,   Херсон областьда - Игорь Кастюкевич. «Энчи операция башланнган кезиуден ала жерлинде ишлеп, алада болумну иги биледиле»,-деп ангылатханды ол.

Жангы регионлада айырыучула бла байламлыкъланы къурауну чеклеринде партияны жамауат приёмныйлери да ачыллыкъдыла. Аны халкъ программасыны жумушлары да толтуруллукъдула жангы субъектледе.

Партияны Баш советини келечиси Геккиланы Заур бу жумушланы юслеринден кесини оюмун айтханды. Ол энчи операция башланнган биринчи кюнден «Единая Россия» мамыр халкъгъа болушлукъ этип тургъанын чертгенди. «Партияны биледиле, бизге ышаныулукъ уллуду, адамла биз тамамларыкъ жумушланы сакълап турадыла. Анга уа партияны тизгинлерин толтурургъа сюйгенлени саны кёп болгъаны да шагъатлыкъ этеди. Жангы регионлада партияны бёлюмлерини башчылары борчларын бет жарыкълы толтурлукъларына ишеклигим жокъду. Ала мамырлыкъны сакълаугъа, халкъны ырахматлыкъ жашауун жалчытыугъа къолдан келгенни этерикдиле»,-дегенди  депутат партияны КъМР-де регион бёлюмюню пресс-службасына.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.