ИНСПЕКТОРЛАНЫ АМАНЛЫКЪЧЫЛАДАН АЙЫРА БИЛИРЧА

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

От тюшюуге къажау къырал надзор органланы инспекторларыны сыфатларында аманлыкъчыла бизнесменлеге ахча тёлеп от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла тинтиуледен къутулургъа болушурукъларын айтхандыла. Аллай бузукълукъла Башкирияда, Омск, Кострома, Тульск, Тамбов областьлада, Комиде эсепленнгендиле.

Ала гражданланы алдатыу бла да кюрешедиле. Файда тюшюрюр муратда, от ёчюлтюучю приборланы бла сигнализация системаланы тюкенле болгъанындан кёп кереге багъа сатадыла. Алыргъа унамагъанланы уа тинтиуле эм тазирле бла къоркъутадыла.

Бу иш бла байламлы Россейни Къыйын болумла жаны бла министерствосу гражданланы бла предпринимательлени сакъ болургъа чакъырады.

Аманлыкъчыны инспектордан айыргъан къыйын тюйюлдю, МЧС-ни келечилери тюбешиулеринде борчлу халда удостоверенияларын кёргюзтедиле, тёрели кийимлерин киедиле, ала бир зат да сатмайдыла, юйледе от ёчюлтюучюле бла датчикле болмагъанлары ючюн тазир салмайдыла. Объектни иесине тинтиуле боллугъуну юсюнден, законнга тийишлиликде, алгъадан билдиредиле, анда болжалла, келлик инспекторну аты бла тукъуму да жазылады.

Министерстводан эсгертгенлерича, аманлыкъчылагъа тюбегенле мычымай право низамны сакълаучу органлагъа сёлеширге керекдиле, аланы номерлери: «02» эм «102».

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.