Мобилизация бла байламлы борчла толтурулгъандыла

КъМР-ни аскер комиссары Дмитрий Пахомов журналистле бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды. Соруулагъа жууапла бере, ол республикада мобилизация бла байламлы жумушла ахырына жетдирилгенлерин, салыннган борчла толтурулгъанларын билдиргенди. Биринчи 35 жылгъа дери эр киши чакъырылгъандыла, экинчи уа – 45 жылгъа дери.  

Аны бла бирге республиканы 120 инсаны энчи операциягъа кеслерини ыразылыкълары бла къатышыргъа сюйгенлерин билдиргендиле, ол санда бу кюнледе – 18 адам.   «Бизге баш главнокомандующий салгъан  борчланы толтургъанбыз», – дегенди ол.
Башха регионлада мобилизацияны жорукъларына бузукълукъла этилгенлерин эсгертип, бизни республикада да аллай шартла болгъанларын айтханды. Ала уа аскерчи эсепде болгъан инсанла  саулукъларында, жашау болумларында, усталыкъларында, башха шартлада тюрлениулени, анга аскерде къуллукъ этерге къоймагъанларына шагъатлыкъ документлени юслеринден комиссариатлагъа белгили этмегенлери бла байламлыды. 
– Мобилизациягъа аскерчи эсепде тургъан, саулукълары къуллукъ этерге жарагъан инсанла тюшедиле. Бизни республикада уа эки инсан артха къайтхандыла. Ала энчи операциягъа кеслерини ыразылыкълары бла къатышыргъа сюйгендиле. Алай ала ашырылгъан аскер бёлюмде эр кишилеге  47 жыл толгъанлары ючюн аланы артха къайтаргъандыла. 
Энтта 8 инсанны саулукълары осалгъа кетип, юйлерине жиберилгендиле. Мобилизация чакъырыу бардырылгъан кезиуде 104 инсаннга отсрочка берилгенди. 
Сёз Ингушетияда аскерчи бёлюмде бизни жерлешибиз ауушханыны юсюнден да баргъанды. Аскер комиссар айтханыча, ол кесини ыразылыгъы бла контракт бла къуллукъ этерге сюйгенин билдиргенди. Ол битеу тийишли медицина тинтиуледен ётгенди, анализле бергенди. Саулугъунда зараны жокъ эди. «Ал тинтиулеге кёре, тромб юзюлгенди. Жарсыугъа, быллай ауруу соруп келмейди, кимге да тиерге боллукъду. Бу бушуулу иш бла байламлы прокуратура тинтиуле бардырады»,-деп белгилегенди ол.
Къуллукъ этерге чакъырылгъанланы аскер керекле, дарманла, кийимле бла жалчытыуну юслеринден да баргъанды сёз. Дмитрий Пахомов айтханыча, кийимле, бронежилетле, сауутла, дарманла бериледиле, юч кюнню хар инсан бла энчи юйрениуле бардырыладыла. Ызы бла ала  бёлюмлеге ашырылып, аладан аскерчи къауумла къураладыла. «Бизни жерлешледен эки къауум къуралгъанды, къалгъанла да хазырлана турадыла», – деп къошханды ол.
Мобилизациягъа тюшгенле кийимлени кеслери сатып аладыла деген хапарла жюрюгенлерине эс бургъандыла журналистле. Дмитрий Юрьевич айтханыча, инсанланы аллай эркинликлери барды, алай ала битеу керекле бла кемчиликсиз жалчытылынадыла. «Ала аскерде къуллукъ этериклерин ангыларгъа тийишлидиле, барысы да бирча форма киерге керекдиле»,-дегенди ол. 
Аскер комиссар инсанланы бир-бир къауумларына бронь берилгенин да билдиргенди. Анга кимни эркинлиги болгъаны законлада белгиленипди. Бронь берилирге кереклисини юсюнден шартланы аскер комиссариатха организация билдирирге керекди. «Инсанны мобилизациягъа кёре къуллукъ этерге жарагъаныны бла къалгъаныны юсюнден оноуну   комиссияла чыгъарадыла. Ала битеу районлада да ишлейдиле. Инсан уруннган организация заманында анга бронь берилирге кереклисини юсюнден оноуну чыгъармаса, ол да чакъырылыргъа боллукъду. Аны себепли организацияла кеслерини ишлерине жууаплы кёзден къараргъа борчлудула», – дегенди Дмитрий Юрьевич.
Мобилизацияны жорукъларына келишип, алай къуллукъ этерге унамагъанла, андан букъгъанла да бардыла. «Ала кёпдюле дерча тюйюлдю, алай бардыла. Инсаннга чакъырыу берилип, алай ол бир тюрлю сылтаусуз аскер комиссиягъа келмеген эсе, россейли законлагъа кёре жууапха тартылады. Бюгюнлюкде уа аллай инсанланы юслеринден шартла прокуратурагъа билдирилгендиле, ала комисссиялагъа нек келмей къалгъанлары сюзюледи», – деп билдиргенди.
Комиссардан «дезертирге» ким саналгъаныны ангылатырын да тилегендиле. Ол айтханыча, инсан аскерчи бёлюмде эсепге салынып, къуллукъ этген жеринден кетип, он кюнню ичинде къайтмаса, дезертирге саналады. «Алай шёндю энчи операция бардырылады. Буйрукъ берилген жеринден кетген да дезертирди»,-деп къошханды.
Мобилизация башланнганыны юсюнден белгили этилгенде, кёпле Россейден тышына кетерге умут этгендиле. Аланы арасында бизни республиканы инсанлары бармыдыла, деген соруугъа жууаплай, къыралны ичинде субъектлени араларында жюрюрге, тыш къыраллагъа барыргъа эркинлик сыйырылмагъанын ангылатханды ол.
– Жаланда тыш къыралгъа бара эсе, инсанны аскер комиссариатдан мобилизациягъа тюшмегенини юсюнден справкасы болургъа керекди, – дегенди ол.
Право, кюч структураланы къуллукъчулары энчи аскер эсепге салыннганларыны, ала мобилизацияны жорукъларына тюшмегенлерини юслеринден да айтханды Дмитрий Пахомов.  

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.