ИНСПЕКТОРЛАНЫ АМАНЛЫКЪЧЫЛАДАН АЙЫРА БИЛИРЧА

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

От тюшюуге къажау къырал надзор органланы инспекторларыны сыфатларында аманлыкъчыла бизнесменлеге ахча тёлеп от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла тинтиуледен къутулургъа болушурукъларын айтхандыла. Аллай бузукълукъла Башкирияда, Омск, Кострома, Тульск, Тамбов областьлада, Комиде эсепленнгендиле.

Ала гражданланы алдатыу бла да кюрешедиле. Файда тюшюрюр муратда, от ёчюлтюучю приборланы бла сигнализация системаланы тюкенле болгъанындан кёп кереге багъа сатадыла. Алыргъа унамагъанланы уа тинтиуле эм тазирле бла къоркъутадыла.

Бу иш бла байламлы Россейни Къыйын болумла жаны бла министерствосу гражданланы бла предпринимательлени сакъ болургъа чакъырады.

Аманлыкъчыны инспектордан айыргъан къыйын тюйюлдю, МЧС-ни келечилери тюбешиулеринде борчлу халда удостоверенияларын кёргюзтедиле, тёрели кийимлерин киедиле, ала бир зат да сатмайдыла, юйледе от ёчюлтюучюле бла датчикле болмагъанлары ючюн тазир салмайдыла. Объектни иесине тинтиуле боллугъуну юсюнден, законнга тийишлиликде, алгъадан билдиредиле, анда болжалла, келлик инспекторну аты бла тукъуму да жазылады.

Министерстводан эсгертгенлерича, аманлыкъчылагъа тюбегенле мычымай право низамны сакълаучу органлагъа сёлеширге керекдиле, аланы номерлери: «02» эм «102».

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.