БОРЧУНГ БАР ЭСЕ, БЕР ДА КЪУТУЛ

Бу айда хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге керекди деп белгилейдиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. Арада ангылашынмагъан хапарла болмаз ючюн счётчикни кёргюзтюулерин ай сайын 23-25 кюнледе ары жиберирге тийишлиди. Алай этилмесе, токну багъасын орта айлыкъ хайырланыугъа кёре тергерикдиле.

Законда айтылгъаныча, токну багъасы заманында берилмесе, электрокюч компания аны тыяргъа эркинди. Андан сора да, сюдню оноуу бла, борч бла бирге анга къошакъ тёлеуню да алыргъа боллукъду.

Электрикле токну кесип кетген эселе, аны артха къошар ючюн компаниягъа битеу берликлеригизни жабаргъа керексиз. Аны юсюне ол кесген эмда артха къошхан жумушланы багъаларын да тёлерге тюшерикди. Ол а юч минг сомгъа жетеди. Алай этилсе, токну эки кюнню ичинде артха къошарыкъдыла.

Компанияны адамлары, электрокюч ызлагъа эркинликсиз къошулгъанны неда борч да тёленмей пломба юзюлюп тургъанны эслеселе, тийишли актла жазарыкъдыла. Ызы бла аны ич ишлени органларына жиберип, административ иш ачарча этерикдиле. Ол а къошакъ тазирлеге келтирликди.

Инсан борчун толусунлай тёлеп бошаса, ток кесилир заманнга бир кюнден кеч къалмай квитанциясын кёргюзтюрге керекди.

Хайырланыучулагъа таплыкъгъа деп «Россети Шимал Кавказ» компания «Свет онлайн» приложение чыгъаргъанды. Анда электрокюч ючюн тёлерге, счётчикни кёргюзтюулерин жиберирге, башха жумушланы тамамларгъа болады. Приложенияны GooglePlay эм AppStore сервиследе табарыкъсыз. Сорууугъуз бар эсе, хайырланыучуланы жумушларына къарагъан араладан бирине сёлешигиз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.